hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046662

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. Charkovská 14-16, Dvorkinova 22, Postupimská 25-27.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 2740 a 2738, 1 ks dreviny rastúceho na pozemku parc. č. 1859/12 a 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 2414 v kat. úz. Furča . Jedná sa o dreviny druhu  Topoľ s obvodmi kmeňov 232 cm a 262 cm, Čerešňa s obvodom kmeňa 106 cm a Smrek s obvodmi kmeňov 53 cm, 52 cm a 55 cm ktoré rastú na pozemkoch  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Dargovských hrdinov. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny nadmierne tienia byty resp. pri silnom vetre ohrozujú priľahlé okná bytov a parkujúce vozidlá a padajúce konáre ohrozujú chodcov.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.