hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/00214

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-KE/2014/00214

Ing. Kučmášová / 055-6001 252

11.03.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas: Žiadateľ plánuje vyznačiť turistickú trasu cez najvyšší vrch v Zemplínskych vrchoch – Rozhľadňa z obce Veľká Tŕňa do Kúpeľov.

Žiadateľ: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu na vyznačenie turistickej trasy, ktoré vykonajú členovia Sekcie značenia KST v zmysle metodiky KST a normy STN 018025. Mesto Trebišov žiada o udelenie súhlasu z dôvodu, že v dňoch 30.06.2014 – 06.07.2014 bude spoluorganizátorom 61. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 45. stretnutia turistických oddielov mládeže.

Žiadosť doručená dňa: 07.03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kucmasova.monika@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia