hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1252

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov na území chráneného areálu Perínske rybníky.

Žiadateľ: EDEMI s.r.o. Rešica,  044 73 Rešica 149

Predmet žiadosti:

1.      vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK na zmenu stavu mokrade, t.j. na ťažbu bahna,

2.  povolenia výnimky zo zákazov v zmysle § 15 ods. 1 písm. a)  v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce

na území chráneného areálu Perínske rybníky (4. stupeň ochrany) za účelom čistenia Južného chovného rybníka v sústave Perínsko–Chýmskych rybníkov bez zásahu do pobrežnej vegetácie.

Žiadosť doručená dňa: 16.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.