domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP Z/2013/00163

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: GLOBAL SPEED s.r.o., Na sídlisku 365/44, 076 14 Michaľany

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 422 ks topoľov, 928 ks vŕb bielych, 274 ks jelší, 45 ks z druhov agát, čremcha, čerešňa, javorov poľných a jaseň rastúcich v brehových porastoch vodných tokov Olšava na parcelách KN-C číslo 2483 - 2486 v k.ú. Olšovany, KN-C číslo 855, 856, 859, 860 v k.ú. Ďurkov, KN-C číslo 1141, 1147, 1156 v k.ú. Ruskov, KN-C číslo 367, 378, 379 v k.ú. Blažice a potok Bukovina KN-C číslo 842/1-2 v k.ú. Ploské. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu údržby brehových porastov.

Žiadosť doručená dňa: 08.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.