domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2015/013355

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks drevín (orech, jedlička strieborná, smrek) rastúcich na parcelách č. KN-C 200/5, 1894/5,1849 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1165 ostatné plochy a KN-E 2789/5 orná pôda v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu je, že predmetné dreviny sú v zlom zdravotnom stave a ohrozujú majetok a bezpečnosť ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 03. 12. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.