domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2014/03858

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nová Polhora, zastúpená starostom, 044 44 Kráľovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks ihličnatých drevín na parc. č. KN – C 1/1 zastavané plochy a nádvoria, KN – C 1/3 ostatné plochy v k. ú. Nová Polhora. Dôvodom výrubu drevín je, že predmetné dreviny poškodzujú budovu bývalej základnej školy. A 1 ks listnatej dreviny (čerešňa) na pozemku parc. č. KN – C 251 v k. ú. Nová Polhora. Dôvodom výrubu dreviny je, že drevina poškodzuje hroby.

Žiadosť doručená dňa: 21. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.