domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/01653

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Súhlas na zásah do biotopov európskeho významu, ktorým sa môžu biotopy poškodiť alebo zničiť ( Ls.5.1. Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130, Ls.4. Lipovo-javorové sutinové lesy 9180 ), nachádzajúcich sa v lesných porastoch na LS Slanec, JPRL č, 607B, 608 ( staré označenie č. 352, 353 ) – PR Marocká hoľa. Súhlas na zásah do biotopu je požadovaný z dôvodu vzniku kalamity u nepôvodnej dreviny – smrek, ktorý je dlhodobo a masívne poškodzovaný podkôrnym a drevokazným hmyzom. Rozsah spracovania kalamity je v poraste 607B – 61,00 m3 v poraste 608 – 32,00 m3. V JPRL 386 ( staré ozn. 479 01 ) – PR Slanský hradný vrch, spracovanie vetrovej kalamity buk 15,00 m3, čerešňa 1,00 m3 z dôvodu uvoľnenia prístupovej cesty.

Žiadosť doručená dňa: 281.08.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.