Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu

Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu (REC)
Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu (REC) vzniklo 20. júna 1990 podpisom Charty REC tromi zakladajúcimi stranami: USA, Európskou komisiou a Maďarskom. V súčasnej dobe združuje REC 31 štátov a Európsku komisiu. Vtedajšia Česká a Slovenská Federatívna republika podpísala Chartu 5. septembra 1990. Signatárske krajiny sú rozdelené na tzv. donorov (darcov) a beneficientov (prijímateľov), v závislosti na tom, či finančnú a inú pomoc prevažne prijímajú, alebo ju krajiny samé poskytujú ostatným krajinám. REC má sídlo v maďarskom Szentendre a sieť národných kancelárií v krajinách, ktoré sú prijímateľmi podpory.
Hlavným poslaním REC je prispievať v krajinách strednej a východnej Európy k riešeniu problémov životného prostredia a trvalou udržateľného rozvoja hlavne podporou spolupráce medzi environmentálnymi mimovládnymi organizáciami, vládami a vládnymi inštitúciami, akademickými inštitúciami, samosprávami, podnikateľskou sférou a ďalšími environmentálnymi skupinami, a to predovšetkým prostredníctvom posilnenia výmeny a poskytovania informácií a podporou účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia a udržateľného rozvoja.
Členskými krajinami RECu sú: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia, pridružený štatút má Kosovo.
Na čele REC stojí výkonný riaditeľ. Vrcholným riadiacim a rozhodovacím orgánom je Správna rada (Board of Directors), na čele s predsedom SR, členovia sú menovaní signatárskymi krajinami. Poradným a iniciačným orgánom je Valné zhromaždenie (General Assembly), na čele s predsedom VZ, ktoré združuje zástupcov všetkých signatárskych krajín.
Člen Valného zhromaždenia RECu za SR:
Mgr. Milan Chrenko, MSc., generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Kontaktná osoba za SR:
Mgr. Zuzana Fejdiová
Tel.: +421 5956 2467
E-mail.: