Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NER 2013 – 2020

Rezerva pre nových účastníkov - New Entrants' Reserve (NER)

Prevádzkovatelia prevádzok v EU ETS, ktoré sú zaradené v zozname ohrozenia únikom uhlíka majú nárok na každoročný bezodplatný prídel kvót, ktorý je dopredu stanovený na základe vyrobeného produktu, údajov o výrobe a zaradením do zoznamu ohrozenia únikom uhlíka. Európska komisia stanovila pre produkty ich referenčné úrovne (benchmarky) - emisnú náročnosť výroby na jednotku produkcie, ktorá je dosiahnuteľná v najefektívnejších prevádzkach.

Podrobné pravidlá pre výpočet bezodplatnej alokácie stanovuje Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „rozhodnutie“), platné v celej Únii. Bezodplatná alokácia sa stanovuje na celé obdobie obchodovania 2013 - 2020. Rozhodnutie stanovuje aj pravidlá pre zmenu alokácie v prípade zmeny kapacity alebo ukončenia výroby.

V súlade s čl. 20 rozhodnutia nová prevádzka alebo v prípade, že existujúca prevádzka prejde významným zvýšením kapacity po 30. júni 2011, môžu sa jej na základe metodiky ustanovenej v čl. 19 a čl. 20 rozhodnutia prideliť bezodplatné kvóty ako novému účastníkovi schémy obchodovania z rezervy EÚ pre nové zdroje. Nový účastník schémy obchodovania predloží za týmto účelom Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po stanovení začiatku zmenenej časti prevádzky podľa čl. 2 písm. o) alebo n) rozhodnutia. 

Nový medziodvetvový korekčný faktor

Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/126, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/448/EÚ, pokiaľ ide o stanovenie jednotného medziodvetvového korekčného faktora v súlade s článkom 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES bol medziodvetvový korekčný faktor (CSCF) podľa článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES od 1. marca 2017 aktualizovaný. V záujme bezproblémového vykonávania aktualizácie je potrebné upraviť formuláre, ktoré používajú členské štáty na zber údajov na účely bezodplatnej alokácie.

Aktualizovaný CSCF sa vzťahuje na zmeny alokácie súvisiace s významným znížením kapacity, zmenou CL statusu a úpravou NIMs, ktoré boli oznámené Komisii od 1. marca 2017. Aktualizácia CSCF sa nevzťahuje na nové prevádzky, významné zvýšenie kapacity, čiastočné ukončenie prevádzky a zlúčenie a rozdelenie prevádzky.