hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Environmentálne záťaže

Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Prieskum environmentálnej záťaže na lokalite Bratislavského kraja: Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136

Monitorovanie environmentálnej záťaže na lokalite Bratislavského kraja: Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136

Základné pojmy a definície:

Podrobnejšie informácie o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportálu, kde sa nachádza aj Informačný systém environmentálnych záťaží.(Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží (pdf, 6581 kB) - 1. aktualizácia (verzia platná od 1. augusta 2012))

Protokoly (nové):

Environmentálna záťaž:

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (pdf, 164kB)
Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky MPŽPaRR SR č. 340/2010 Z. z. (pdf, 167kB)

Pravdepodobná environmentálna záťaž:

 

Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (pdf, 125,23kB)

Predmetom návrhu zákona je právna úprava a povinností právnických osôb a fyzických osôb pri identifikácii environmentálnych záťaží, vymedzenie pôvodcu environmentálnej záťaže, určovanie povinných osôb a povinnosti týchto osôb v súvislosti s odstraňovaním environmentálnych záťaží a ich financovanie. Ďalej upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže a sankcie za porušenie povinností. Navrhovaná právna úprava práv nadväzuje na novelu zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (zákon č. 384/2009 Z. z.). Za environmentálnu záťaž sa podľa § 3 písm. s) geologického zákona považuje znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

Na základe predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30 000 potenciálnych zdrojov znečistenia. Systematickou inventarizáciou environmentálnych záťaží, realizovanou projektmi „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR“ a „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)“, bolo zistené, že 1845 lokalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Ide najmä o areály priemyselných podnikov, kde dochádzalo k dlhodobým skrytým a nekontrolovaným únikom nebezpečných látok do jednotlivých zložiek životného prostredia, veľkokapacitné poľnohospodárske podniky, železničné depá, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov, pohonných hmôt a iných nebezpečných látok, znečistenie spôsobené ozbrojenými silami, ťažbou nerastov a inými činnosťami, počas ktorých sa dlhoročne a nekontrolovane nakladalo s nebezpečnými látkami. Tieto látky v prostredí pretrvávajú, znečisťujú jeho jednotlivé zložky a dokázateľne negatívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľstva vo svojom okolí. Sú “časovanými bombami” životného prostredia, ktoré je potrebné odstrániť alebo zneškodniť.
Účelom návrhu zákona je najmä vymedziť pôvodcu environmentálnej záťaže v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. Pokiaľ nie je pôvodca známy alebo zanikol stanovuje sa mechanizmus určenia povinnej osoby, ktorá bude povinná riešiť jestvujúce environmentálne záťaže.
Zákon č. 409/2011 Z. z. (pdf 125 kb)
AJ verzia zákona č. 409/2011 Z. z. (rtf, 623 kb)(verzia PDF, 254 kB)

 

Metodické pokyny

Atlas sanačných metód

Projekt Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží (pdf, 7,23 MB) vznikol na podnet Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov, ktoré sa podieľalo na tvorbe výzvy v Operačnom programe Životné prostredie. Predkladaná publikácia je súčasťou projektu, spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie.
Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží je určený predovšetkým:

Veríme, že výsledky projektu prispejú k zlepšeniu prístupu verejnosti k informáciám o sanáciách environmentálnych záťaží.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021)

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) (ŠPS EZ) (stiahnuť celý materiál, pdf 6,60 MB) je strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky. Predstavuje strednodobý strategický plánovací dokument na systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží, vypracovaný na obdobie rokov 2016 – 2021. ŠPS EZ je koncipovaný tak, aby cez vytýčené ciele sledoval znižovanie negatívnych vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie vo vzťahu ku kritickému aktuálnemu stavu environmentálnych záťaží. Environmentálne záťaže definujeme podľa zákona NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Riešenie tohto problému si vyžiada ich monitorovanie a inventarizáciu s vyhodnocovaním ich nebezpečnosti a s určením priorít postupného odstraňovania ich negatívnych vplyvov.
Podrobnejšie informácie o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportálu, kde sa nachádza aj Informačný systém environmentálnych záťaží.

Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) (pdf, 4,05 MB)
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268/2022 z 12. apríly 2022 bola schválená „Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2022)“.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027) (pdf, 9,09 MB )
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 320/2022 z 11. mája 2022 bol schválený „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027)“.