Memorandum o porozumení

Predmet: Dohoda o prispôsobení environmentálnej stratégie ISPA národnej politike vodného hospodárstva

Slovenský vodohospodársky sektor sa nachádza uprostred transformačného procesu, ktorý je načrtnutý v uznesení vlády č. 35 zo 17. januára 2001 a dopracovaný v uznesení č. 217 zo 7. marca 2001. Táto reforma predpokladá založenie ohraničeného počtu komunálnych akciových spoločností a bezodplatné prevedenie vodárenského majetku a majetku slúžiaceho na likvidáciu odpadových vôd na tieto spoločnosti. Ďalej sa predpokladá transformácia súčasných piatich regionálnych podnikov vodární a kanalizácií (VaKs) na prevádzkujúce spoločnosti, ktoré budú spravovať a prevádzkovať horeuvedený majetok. Predpokladaný termín dokončenia tohto transformačného procesu bol 1. júla 2002.

Táto reforma má priamy vplyv na programovanie a implementáciu environmentálnych projektov ISPA, keďže zatiaľ všetky projekty sú z vodárenského sektora. Po svojom sfunkčnení by mohli nové regionálne vodárenské spoločnosti pomáhať príslušným slovenským orgánom pri vypracovávaní projektov ISPA a neskôr projektov zo Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre vodárenský sektor.

S cieľom získania jasného pohľad na spomínanú reformu a na jej dôsledky pre koncepciu ISPA vo všeobecnosti, a na priestor pre zavedenie verejno-súkromného partnerstva osobitne, požiadala Európska komisia tím expertov o prípravu štúdie. Závery tejto štúdie boli prezentované podpredsedníčke vlády pani Kadlečíkovej a zástupcom všetkých slovenských orgánov zapojených do implementácie programu ISPA (životné prostredie) na stretnutí v Bratislave 6. júna 2002. Na základe dohody, ktorá sa dosiahla na uvedenom stretnutí, t. j. dohody o zosúladení súčasných a budúcich projektov ISPA s národnou reformou vodárenského sektora, a podľa záverov osobitnej pracovnej skupiny, ktorá prezentovala výsledky svojej činnosti na stretnutí v Bratislave 23. júla 2002, sa slovenské orgány a Európska komisia dohodli na nasledujúcich úpravách:

1. Projekty, o ktorých už bolo rozhodnuté:

Nitra 2000 SK 16 P PE 002

Európska komisia môže akceptovať návrh slovenských orgánov z 25. februára a  6. marca 2002 na zmenu konečného príjemcu, ak sa upraví článok 8.3. Finančného memoranda nasledovne:

”Druhá zálohová platba podlieha nasledujúcim podmienkam:

Mesto Nitra je konečným príjemcom projektu. Avšak mesto zabezpečí, aby bol projekt stále plne integrovaný do celkovej vodohospodárskej štruktúry v regióne. Pre tento účel slovenské orgány predložia kópiu dohody medzi konečným príjemcom a regionálnou vodárenskou spoločnosťou, v ktorej sa preukáže, že prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd v Nitre bude uvedená spoločnosť, a že na oboch stranách je zabezpečená návratnosť nákladov.

Dohoda ďalej zabezpečí, že tarifné ceny pre spotrebiteľov v Nitre budú stanovené v dohode s regionálnou vodárenskou spoločnosťou”.

V tej istej súvislosti sa slovenské orgány a odborné útvary Európskej komisie dohodli na zmene článku 8.4. Finančného memoranda nasledovne:

”Podmienkou uskutočnenia poslednej platby z ISPA je, aby Európska komisia akceptovala správu o úsilí vyvinutom na integrovanie vlastníctva a spravovania likvidácie odpadových vôd, vybudovaného s pomocou grantu ISPA, do regionálnej vodárenskej spoločnosti.”

Slovenské orgány a odborné útvary Európskej komisie sa tiež dohodli na úprave Prílohy III.1., časť II (2), prvá veta, finančného memoranda nasledovne:

V prípade tohto konkrétneho opatrenia bude prisľúbená pomoc zrušená, ak sa nezačnú žiadne významnejšie práce do troch rokov od dátumu podpisu pôvodného finančného memoranda Komisiou ”.

(Zvyšok odseku ostáva nezmenený).

 

Trenčín 2000 SK 16 P PE 001

Slovenské orgány a odborné útvary Európskej komisie sa dohodli na nasledujúcej úprave článku 8.3. finančného memoranda:

Podmienkou pre uskutočnenie druhej zálohovej platby je:

Slovenské orgány a Európska komisia sa tiež dohodli zmeniť Prílohu III.1., časť II (2), prvá veta, finančného memoranda nasledovne:

V prípade tohto konkrétneho opatrenia a s ohľadom na špecifické podmienky súvisiace s druhou zálohovou platbou, bude prisľúbená pomoc zrušená, ak sa nezačnú žiadne významnejšie práce do troch rokov od dátumu podpísania pôvodného finančného memoranda Komisiou”.

(Zvyšok odseku ostáva nezmenený).

S cieľom pomôcť TVK (mesto Trenčín) požiadajú slovenské orgány o pomoc z ISPA pre poradenstvo v súkromno-verejnom partnerstve.

2. Projekty, o ktorých ešte nebolo nerozhodnuté

 

2.1. Martin 2001 SK 16 P PE 007

SeVaK, súčasný prevádzkovateľ vodárenského majetku v štátnom vlastníctve v Martine, je technicky najvhodnejším konečným príjemcom, a deklaroval aj svoju ochotu realizovať tento projekt a poskytnúť potrebné investičné prostriedky z miestnych zdrojov. Na tomto základe sa slovenské orgány a Európska komisia dohodli zmeniť konečného príjemcu z TurVaK na SeVaK.

S cieľom zabrániť strate finančných prostriedkov prisľúbených vo Všeobecnom rozpočte Európskeho spoločenstva na tento projekt v roku 2001 (4,820 mil. eur), slovenské orgány síce podpíšu tento projekt, ale zároveň hneď požiadajú o zmenu konečného príjemcu (z TurVaK na SeVaK), s ktorou Európska komisia bude súhlasiť. V prípade, že uvedený podpis a žiadosť o zmenu konečného príjemcu nedostane Európska komisia do 1. septembra 2002, požiada Európska komisia slovenské orgány, aby vrátili Finančné memorandum. Výsledkom toho by bolo zrušenie prisľúbených prostriedkov za rok 2001 a Slovensko by prišlo o 4,820 mil. eur.

2.2. Liptovský Mikuláš, Považká Bystrica, Žilina (predložené žiadosti, s výhľadom na prijatie v roku 2002)

Všetky tri projekty sú predkladané so SeVaK ako konečným príjemcom, a sú teda plne v súlade národnou politikou. Európska komisia spracuje tieto projekty s cieľom ich prijatia v roku 2002.

2.3. Vel’ký Krtíš a Juhovýchodný Zemplín (predložené žiadosti, s výhľadom na prijatie v roku 2002)

Tieto projekty budú implementované so StVaK a VVaK (regionálne vodárenské spoločnosti) ako s konečnými príjemcami (v uvedenom poradí). Slovenská vláda bude informovať Európsku komisiu o tejto zmene žiadosti. Berúc do úvahy to, že súčasné výpočty miery spolufinancovania boli urobené na základe predpokladu, že konečnými príjemcami budú združenia obcí, tieto výpočty by mali byť upravené tak, aby výška grantu odrážala skutočnú kapacitu spolufinancovania na strane daných regionálnych vodárenských spoločností.

Po tom, ako slovenské orgány navrhnú zmenu konečného príjemcu, spracuje Európska komisia oba projekty s cieľom prezentovať ich na riadiacom výbore ISPA v roku 2002.

Všetky špecifické podmienky pre zmenu konečného príjemcu (napr. otázky náhrad výdavkov súvisiacich s prípravou projektu) budú riešiť slovenské orgány.

2.4. Príprava ISPA 2003

Slovenské orgány a Európska komisia budú starostlivo skúmať projekty, ktoré majú byť pripravené s grantom ISPA, vrátane tých, ktoré už boli predložené ako súčasť žiadosti o odbornú pomoc pri príprave projektu. Odborná pomoc bude udelená len na prípravu tých projektov, ktoré sú v súlade s národnou politikou vodného hospodárstva.

Slovenské orgány budú bezprostredne iniciovať diskusie s regionálnymi spoločnosťami, s cieľom požiadať každú z nich, aby preložila návrh plánovaných projektov, ktoré majú byť financované v rámci ISPA a neskôr v rámci Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Slovenské orgány predložia žiadosť o odbornú pomoc každej z nových regionálnych vodárenských spoločností. Opatrenie odbornej pomoci by mohlo byť prijaté v roku 2002.

 

 

V Bratislave, dňa V Bruseli, dňa

 

 

(v. r. 6. 8. 2002) (v. r. 26.7.2002)

Mária Kadlečíková Lluis Riera

podpredsedníčka vlády riaditeľ

Národný koordinátor ISPA Európska komisia