Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci podporného programu Európskej únie ISPA

Podľa nariadenia Rady EU č. 1267/1999 bol vytvorený nový nástroj za účelom poskytnutia finančných prostriedkov pre rozsiahle investície v oblasti životného prostredia a dopravy, ktoré treba zrealizovať v kandidujúcich krajinách pred ich vstupom do EU. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, Nástroj pre predvstupové štrukturálne politiky) je zameraný na mobilizáciu ostatných zdrojov financovania, počnúc verejnými a súkromnými zdrojmi až po medzinárodné finančné inštitúcie.

Cieľom programu ISPA je prispieť k príprave 10 kandidujúcich krajín strednej a východnej Európy na plné členstvo v Európskej únii v oblasti hospodárskej a sociálnej úrovne, s dôrazom na sektory životného prostredia a dopravy.

Poskytnutá podpora bude zameraná na dosiahnutie súladu s najnákladnejšími smernicami v oblasti životného prostredia. Tento program bude podporovať veľké infraštruktúrne projekty nad 5 miliónov EURO, pričom podpora z ISPA môže byť až do výšky 75 percent verejných zdrojov. Pre oblasť životného prostredia sú projekty definované Národným programom pre prijatie acquis (NPAA) a národnými prioritami, ktoré sú v súlade s prioritami EU.

Pomoc Európskeho Spoločenstva v rámci ISPA bude poskytovaná počas obdobia rokov 2000-2006. Finančné prostriedky sú viazané do oblasti životného prostredia a dopravy v pomere 50:50. Hoci financovanie z ISPA bude k dispozícii od 1. januára 2000, začatie vyplácania prostriedkov sa neočakáva skôr ako vo februári alebo marci 2000. Rozhodnutia o financovaní projektu ako aj monitorovanie a kontrola realizácie projektu budú prijímané Európskou Komisiou.

 

Prioritné oblasti.

Program ISPA bude využívaný na pomoc kandidujúcim krajinám pri zosúlaďovaní s infraštrukturálnymi normami Európskej únie a na poskytovanie časti financií na environmentálne opatrenia ako aj na dopravnú infraštruktúru.

Opatrenia prijímané v rámci ISPA by mali byť realizované v takom meradle, aby bolo zabezpečené výrazné zlepšenie kvality a ochrany životného prostredia alebo skvalitnenia sietí dopravnej infraštruktúry. Spravidla celkové náklady každého opatrenia budú predstavovať najmenej 5 miliónov EURO. Taktiež bude potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi opatreniami v oblasti životného prostredia a opatreniami v oblasti dopravnej infraštruktúry.

Prioritami v oblasti životného prostredia sú pitná voda, odpadové vody, nakladanie s tuhými odpadmi a znečisťovanie ovzdušia. Konkrétne sa jedná najmä o nasledovné smernice EU:

Komunálne odpadové vody (91/271/EEC)

Kvalita pitnej vody (80/778/EEC)

Rámcová smernica o ovzduší (96/62/EEC)

Spaľovanie nebezpečného odpadu (96/47/EEC)

Spaľovanie komunálneho odpadu (89/429/EEC)

Veľké spaľovacie zariadenia (88/609/EEC)

Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia (96/61/EEC)

Rámcová smernica o odpadoch (75/442/EEC)

a v súlade s uvedenými smernicami predovšetkým:

Odpadová voda:

Pitná voda:

Ochrana ovzdušia:

Odpadové hospodárstvo:

Pomoc Spoločenstva v rámci ISPA môže mať formu nenávratnej priamej pomoci, návratnej pomoci alebo akúkoľvek inú formu pomoci

Opatrenia, pre ktoré sa požaduje podpora, môžu mať charakter:

Finančná pomoc (do výšky 2 percentá celkovej finančnej pomoci v rámci ISPA) môže byť poskytnutá predovšetkým aj pre:

Podporu v rámci programu ISPA môžu žiadať:

Obsah žiadostí.

Každá predložená predbežná žiadosť musí byť vyplnená na požadovanom formulári v anglickom a slovenskom jazyku. Žiadosti budú obsahovať nasledujúce informácie:

 1. meno orgánu zodpovedného za implementáciu, povahu opatrenia a opis opatrenia;

 2. náklady a lokalizácia opatrenia,

 3. časový harmonogram implementácie opatrenia;

 4. plný popis a ciele projektu, s dosahovanými parametrami kvality životného prostredia po realizácii projektu

 5. ekonomická analýza nákladov a prínosov, vrátane priamych a nepriamych vplyvov na zamestnanosť (ak je to možné, kvantifikácia týchto vplyvov);

 6. hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA), podobné hodnoteniu, ktoré stanovuje smernica Rady 85/337/EEC o hodnotení vplyvov vybraných verejných a súkromných projektov na životné prostredie;

 7. informácie o súlade s legislatívou o voľnej súťaži a s pravidlami verejného obstarávania;

 8. finančný plán, vrátane, informácií o návratnosti investície a celkovom financovaní, ktoré sa prijímajúca krajina snaží získať v rámci ISPA, vrátane jej predvstupového fondu, a z akéhokoľvek zdroja Spoločenstva alebo členských štátov, z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetovej banky;

 9. informácie o opatreniach na zabezpečenie účinného využívania a podpory nástrojov a fondov; čo znamená spôsob kontroly a monitorovania realizácie investičného projektu

 10. environmentálne kritéria, resp. informácie o mieste a priorite opatrenia v rámci národnej environmentálnej stratégie, ako je stanovené v národnom programe prijatia acquis communautaire;

 11. špecifické technické informácie o investičnom projekte

 12. doplnkové informácie, napr. indikácia potrieb pre nevyhnutné školenia po realizácii projektu, štúdie uskutočniteľnosti a iné alternatívy pre realizáciu nápravných opatrení v životnom prostredí, schémy a mapy

 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre potreby ISPA.

Podľa bodu 5 “Prílohy I” Nariadenia Rady (EC) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 musí žiadosť o financovanie projektov v rámci ISPA obsahovať okrem iného aj “hodnotenie vplyvov na životné prostredie, ktoré zodpovedá hodnoteniu podľa smernice Rady 85/337/EEC z 25. júna 1995 o hodnotení vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice 97/11/EC”.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je v Slovenskej republike právne upravený zákonom NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý je kompatibilný s procesom hodnotenia vplyvov podľa legislatívy Európskeho Spoločenstva.

Projekty predkladané na financovanie v rámci programu ISPA podstúpia proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z.. Pre splnenie všetkých požiadaviek obsiahnutých v smernici Rady 85/337/EEC v znení smernice 97/11/EC, predkladatelia projektov doplnia tie časti, ktoré nie sú zahrnuté v slovenskej právnej úprave posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Iba projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce kritéria, môžu byť zaradené do výberového konania v rámci programu ISPA:

 1. Projekt je zameraný na prioritné environmentálne oblasti (pitná voda, odpadové vody, nakladanie s tuhými odpadmi, znečisťovanie ovzdušia)
 2. Celkové náklady na projekt sú viac než 5 miliónov EURO
 3. Je to projekt vo verejnom záujme (podporovaný obcami, štátnymi podnikmi, mimovládnymi org.)

 

Podrobné informácie a dokumenty týkajúce sa programu ISPA

si môžete vyžiadať na adrese:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor pre styk s verejnosťou

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

tel.: 07 / 5956 2222

e-mail: info@lifeenv.gov.sk

Vyplnené žiadosti obsahujúce potrebné informácie môžete priebežne posielať na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

ODBOR IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV A PROGRAMOV EU

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava