Slovensko Partnerstvo pre vstup
1999

1. Ciele

Cieľom Partnerstva pre vstup je vytvoriť jednotný rámec na vymedzenie prioritných oblastí pre ďalší postup, ktoré identifikovala EK vo svojej Pravidelnej správe Európskej komisie o pripravenosti SR na vstup do EÚ za rok 1999, finančných prostriedkov, ktoré sú na implementáciu týchto priorít k dispozícii pre Slovensko a podmienok poskytovania tejto pomoci. Predkladané Partnerstvo pre vstup slúži ako základ na uplatňovanie viacerých nástrojov, prostredníctvom ktorých sa bude kandidátskym krajinám poskytovať pomoc v ich príprave na členstvo. Sem patrí napríklad aktualizovaný Národný program pre prijatie acquis, spoločné hodnotenie strednodobých priorít hospodárskej politiky, Pakt proti organizovanému zločinu, ako aj národné rozvojové plány a ďalšie rezortné plány, ktoré sú predpokladom pre účasť v štrukturálnych fondoch po pristúpení k Únii a pre implementáciu nástrojov ISPA a SAPARD pred vstupom. Každý z uvedených nástrojov má odlišný charakter a uplatňuje sa na základe špecifických postupov. Nie sú síce neoddeliteľnou súčasťou tohto Partnerstva, ale v nich obsiahnuté priority sú s ním kompatibilné.

  1. Princípy

Hlavné prioritné oblasti identifikované pre všetky kandidátske krajiny súvisia s ich schopnosťou prevziať záväzky súvisiace s plnením kodanských kritérií, ktoré uvádzajú tieto podmienky na získanie členstva:

Na svojej madridskej schôdzke Európska rada zdôraznila, že kandidátske krajiny musia prispôsobiť svoje administratívne štruktúry tak, aby zabezpečili bezproblémové uplatňovanie politiky Spoločenstva po svojom vstupe a na luxemburskom summite zdôraznila, že transpozícia acquis do legislatívy je síce potrebným, nie však dostatočným predpokladom, a že treba zabezpečiť skutočné uplatňovanie acquis.

  1. Priority a postupné ciele

Vo svojich hodnotiacich správach Komisia poukázala na rozsah prác, ktoré ešte kandidátske krajiny musia uskutočniť v jednotlivých oblastiach v rámci prípravy na vstup. Táto situácia si vyžaduje, aby sa vymedzili isté medzištádiá z hľadiska priorít, a aby sa každému z nich priradili konkrétne ciele, ktoré by sa mali stanoviť v spolupráci s dotknutými krajinami; splnenie týchto cieľov bude mať dopad na rozsah poskytnutej pomoci a na pokrok dosiahnutý pri prebiehajúcich rokovaniach s niektorými krajinami a na otvorenie nových rokovaní s inými krajinami. Priority a postupné ciele revidovaného Partnerstva pre vstup sú opäť rozdelené na dve skupiny - krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé priority a ciele sa stanovili na základe očakávania, že Slovensko ich do konca roka 2000 dokáže reálne splniť, alebo v ich plnení značne pokročiť. Pokiaľ ide o strednodobé priority a ciele, ich splnenie sa predpokladá za dobu dlhšiu ako jeden rok, hoci na nich možno a treba začať pracovať už v roku 2000. Pokrok, ktorý sa dosiahol v plnení priorít Partnerstva pre vstup z roku 1998, bol posúdený v Pravidelnej správe z roku 1999. Hodnotenie z tejto správy sa použilo aj pri formulácii priorít tohto partnerstva.

Slovensko predložilo revidovanú verziu svojho Národného programu pre prijatie acquis 28. mája 1999. Uvádza v ňom harmonogram plnenia priorít a postupných cieľov, vychádzajúc z prvého Partnerstva pre vstup, ako aj potrebné administratíve štruktúry a finančné zdroje.

Partnerstvo pre vstup vyznačuje prioritné oblasti prípravy Slovenska na členstvo v EÚ. Slovensko však bude musieť riešiť všetky otázky, ktoré boli vyznačené v hodnotiacej správe. Zároveň je dôležité, aby Slovensko splnilo záväzky spojené s aproximáciou práva a implementáciou acquis v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Európskej dohody a screeningu. Treba pripomenúť, že nestačí len prevziať acquis do legislatívy; treba zabezpečiť aj rovnaký štandard ich praktického uplatňovania porovnateľný so štandardom existujúcim v rámci Únie. Vierohodná implementácia a presadzovanie acquis sa vyžaduje vo všetkých ďalej uvádzaných oblastiach.

Vychádzajúc z analýzy v Pravidelnej správe komisie sa pre Slovensko vymedzujú ďalej uvádzané krátkodobé a strednodobé priority a postupné ciele.

3.1 Krátkodobé priority (2000)

Politické kritériá

Ekonomické kritériá

Vnútorný trh

Poľnohospodárstvo

Energetika

Zamestnanosť a sociálne veci

Životné prostredie

Spravodlivosť a vnútorné veci

Posilňovanie administratívnej spôsobilosti a spôsobilosti súdnictva, vrátane riadenia a kontroly finančných prostriedkov z EÚ

 

3.2 Strednodobé priority

Politické kritériá

Ekonomické kritériá

Vnútorný trh

Poľnohospodárstvo

Energetika

Doprava

Zamestnanosť a sociálne veci

Ekonomická a sociálna súdržnosť

Životné prostredie

 

Spravodlivosť a vnútorné veci

Posilnenie administratívnej spôsobilosti a spôsobilosti súdnictva, vrátane riadenia a kontroly finančných prostriedkov z EÚ

4. Programovanie

Celkové prídely z programu Phare predstavovali za obdobie 1995-1999 251 miliónov ?. Európska rada sa 24.-25. marca 1999 v Berlíne dohodla, že finančná pomoc kandidátskym krajinám bude v období 2000-2006 zahŕňať aj podporu predvstupových opatrení pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prostredníctvom predvstupového nástroja SAPARD (Nariadenie Rady EC č. 1268/99; OJ L 161 z 26.6.99) a štrukturálneho nástroja ISPA (Nariadenie Rady EC č. 1267/99; OJ L 161 z 26.6.99), ktoré sú prioritne určené na opatrenia podobné kohéznemu fondu v predvstupovom období. V rámci týchto národných prídelov môže Slovensko financovať aj časť svojej účasti na programoch Spoločenstva, vrátane 5. Rámcového programu pre výskum a technický rozvoj. Slovensko bude mať okrem toho prístup k financovaniu z ”multi-country” programov priamo súvisiacich s acquis. Pre všetky investičné projekty sa dôsledne požaduje spolufinancovanie kandidátskymi krajinami. Od roku 1998 Komisia spolupracuje s Európskou investičnou bankou a medzinárodnými finančnými inštitúciami, najmä Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetovou bankou, aby sa kandidátskym krajinám uľahčilo spolufinancovať projekty súvisiace s predvstupovými prioritami.

5. Podmienenosť

Pomoc Spoločenstva pri financovaní projektov prostredníctvom troch predvstupových nástrojov - Phare, ISPA a SAPARD - je podmienená plnením záväzkov Slovenska vyplývajúcich z Európskej dohody, ďalšími krokmi smerom k plneniu kodanských kritérií a najmä pokrokom dosiahnutým pri plnení špecifických priorít tohto Partnerstva pre vstup počas roku 2000. Nerešpektovanie týchto všeobecných podmienok by mohlo mať za následok rozhodnutie Rady o pozastavení finančnej pomoci na základe článku 4 Nariadenia č. 622/98 zo 16. marca 1998.

6. Monitorovanie

Implementácia Partnerstva pre vstup sa monitoruje v rámci Európskej dohody. Ako zdôraznila Európska rada v Luxemburgu, je dôležité, aby inštitúcie Európskej dohody aj naďalej tvorili rámec na preskúmavanie acquis communautaire podľa rovnakej metodiky bez ohľadu na to, či sa začali alebo nezačali rokovania o vstupe. O jednotlivých častiach Partnerstva pre vstup rokujú príslušné asociačné podvýbory. Asociačný výbor diskutuje o celkovom vývoji, pokroku a problémoch pri plnení jeho priorít a postupných cieľov, ako aj o konkrétnejších otázkach, ktoré mu postúpia podvýbory.

Riadiaci výbor Phare zabezpečuje vzájomnú kompatibilnosť rozhodnutí o financovaní prijatých v rámci všetkých troch predvstupových nástrojov, Phare, ISPA a SAPARD, ako aj ich kompatibilnosť s Partnerstvom pre vstup, ako to ustanovuje Koordinačné nariadenie (Nariadenie Rady ES č. 1266/99; OJ L 161 z 26.6.99).

Partnerstvo pre vstup sa bude aj naďalej aktualizovať v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 622/98.

Návrh

ROZHODNUTIA RADY z ….. o princípoch, prioritách, postupných cieľoch a podmienkach obsiahnutých v Partnerstve pre vstup so Slovenskou republikou.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

majúc na zreteli Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

majú na zreteli Nariadenie Rady (EC) č. 622/98 zo 16. marca 1998 o pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a najmä o vytvorení partnerstiev pre vstup, predovšetkým jeho článok 2,

majúc na zreteli návrh Komisie,

keďže Európska rada v Luxemburgu vyhlásila, že Partnerstvo pre vstup je novým nástrojom a základným prvkom Posilnenej predvstupovej stratégie,

keďže Nariadenie (EC) č. 622/98 ustanovuje, že o princípoch, prioritách, postupných cieľoch a podmienkach obsiahnutých v jednotlivých Partnerstvách pre vstup predložených kandidátskym krajinám, ako aj o neskorších významných zmenách týchto Partnerstiev rozhoduje Rada kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie,

keďže pomoc Spoločenstva je podmienená splnením niektorých základných prvkov, najmä dodržiavaním záväzkov obsiahnutých v európskych dohodách a pokrokom pri plnení kodanských kritérií; keďže v prípadoch, keď nie je splnený niektorý z týchto základných prvkov, Rada môže kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie prijať primerané opatrenia v súvislosti s ktoroukoľvek formou predvstupovej pomoci;

keďže Európska rada v Luxemburgu rozhodla, že implementáciu Partnerstva pre vstup a pokrok dosiahnutý pri prijímaní acquis budú posudzovať orgány Európskej dohody;

keďže Pravidelná správa Komisie z roku 1999 predložila objektívnu analýzu prípravy Slovenskej republiky na členstvo a identifikovala niekoľko prioritných oblastí ďalšej činnosti;

keďže Slovenská republika by v rámci svojej prípravy na vstup mala aktualizovať svoj Národný program pre prijatie acquis; keďže tento program by mal určiť harmonogram plnenia priorít a postupných cieľov uvedených v Partnerstve pre vstup,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 2 Nariadenia (EC) č. 622/98 sú princípy, priority, postupné ciele a podmienky obsiahnuté v Partnerstve pre vstup pre Slovenskú republiku vymedzené v prílohe tohto rozhodnutia a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 2

Implementáciu Partnerstva pre vstup posudzujú orgány Európskej dohody a príslušné orgány Rady, ktorým Komisia predkladá pravidelné správy.

Článok 3

Rozhodnutie nadobudne účinnosť na tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Dané v Bruseli, za Radu predseda