DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na svojom zasadnutí v Luxemburgu v decembri 1997 Európska rada rozhodla, že Partnerstvo pre vstup bude kľúčovou charakteristikou posilnenej predvstupovej stratégie mobilizujúcej všetky formy pomoci kandidátskym krajinám v jednotnom rámci. Týmto spôsobom spoločenstvo zameria svoju pomoc na špecifické potreby každého kandidáta, aby poskytlo podporu pri prekonávaní konkrétnych problémov z hľadiska vstupu.

O prvom Partnerstve pre vstup pre Slovenskú republiku sa rozhodlo v marci 1998. Partnerstvo sa po prvý raz aktualizovalo s cieľom ďalšieho vývoja v decembri 1999 v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 622/98 (článok 2). Na základe analýzy Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ z roku 2001 je komisia toho názoru, že nastal čas na ďalšiu revíziu priorít a postupných cieľov uvedených v Partnerstve pre vstup. Predkladaný návrh revízie vychádza zo zistení Pravidelnej správy komisie o pripravenosti Slovenska na členstvo v roku 2001.

Priložený návrh rozhodnutia nemá žiaden finančný dopad.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti komisia žiada radu, aby prijala priložený návrh rozhodnutia.

Návrh

ROZHODNUTIA RADY

o zásadách, prioritách, postupných cieľoch a podmienkach uvedených v Partnerstve pre vstup so Slovenskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

majúc na zreteli Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

majúc na zreteli Nariadenie rady (ES) č. 622/98 zo dňa 16. marca 1998 o pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a najmä o vytvorení Partnerstiev pre vstup, predovšetkým článok 2,

majúc na zreteli návrh komisie,

keďže

 1. Európska rada v Luxemburgu konštatovala, že Partnerstvo pre vstup je novým nástrojom a základným prvkom posilnenej predvstupovej stratégie,

 2. nariadenie (ES) č. 622/98 ustanovuje, že o princípoch, prioritách, postupných cieľoch a podmienkach obsiahnutých v jednotlivých Partnerstvách pre vstup predložených kandidátskym krajinám, ako aj o neskorších významných zmenách týchto Partnerstiev rozhoduje rada kvalifikovanou väčšinou a na návrh komisie,

 3. pomoc spoločenstva je podmienená splnením niektorých základných prvkov, najmä dodržiavaním záväzkov obsiahnutých v Európskych dohodách a pokrokom pri plnení kodanských kritérií; kedy v prípadoch, keď nie je splnený niektorý z týchto základných prvkov, rada môže kvalifikovanou väčšinou a na návrh komisie prijať primerané opatrenia v súvislosti s ktoroukoľvek formou predvstupovej pomoci;

 4. Európska rada v Luxemburgu rozhodla, že implementáciu Partnerstva pre vstup a pokrok dosiahnutý pri prijímaní acquis budú posudzovať orgány Európskej dohody;

 5. Pravidelná správa komisie z roku 2001 predstavuje objektívnu analýzu prípravy Slovenskej republiky na členstvo a identifikuje niekoľko prioritných oblastí ďalšej činnosti;

 6. Slovenská republika by v rámci svojej prípravy na vstup mala aktualizovať svoj Národný program pre prijatie acquis; tento program by mal určiť harmonogram plnenia priorít a postupných cieľov uvedených v Partnerstve pre vstup,

 7. Slovenská republika musí zaručiť existenciu primeraných právnych a administratívnych štruktúr potrebných na programovanie, koordináciu, riadenie, kontrolu a vyhodnocovanie predvstupových fondov ES,

 

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 622/98 sú princípy, priority, postupné ciele a podmienky obsiahnuté v Partnerstve pre vstup pre Slovenskú republiku vymedzené v prílohe tohto rozhodnutia a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 2

Implementáciu Partnerstva pre vstup posudzujú orgány Európskej dohody a príslušné orgány rady, ktorým komisia predkladá pravidelné správy.

Článok 3

Rozhodnutie nadobudne účinnosť na tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli, ...

za radu

predseda

...

PRÍLOHA

 1. Úvod

  Na svojom zasadnutí v Luxemburgu v decembri 1997 Európska rada rozhodla, že Partnerstvo pre vstup bude kľúčovou charakteristikou posilnenej predvstupovej stratégie mobilizujúcej všetky formy pomoci kandidátskym krajinám v jednotnom rámci. Týmto spôsobom spoločenstvo zameria svoju pomoc na špecifické potreby každého kandidáta, aby poskytlo podporu pri prekonávaní konkrétnych problémov z hľadiska vstupu.

  O prvom Partnerstve pre vstup pre Slovensko sa rozhodlo v marci 1998. Partnerstvo sa po prvý raz aktualizovalo s cieľom ďalšieho vývoja v decembri 1999 v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 622/98 (článok 2). Predkladaná revízia vychádza z návrhu komisie po uskutočnení konzultácií so Slovenskou republikou a z analýzy Pravidelnej správy komisie o pripravenosti Slovenska na členstvo z roku 2001.

 2. Ciele

  Cieľom Partnerstva pre vstup je vytvoriť jednotný rámec na vymedzenie prioritných oblastí pre ďalší postup, ktoré identifikovala Európska komisia vo svojej Pravidelnej správe o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za rok 2001, finančných prostriedkov, ktoré sú na implementáciu týchto priorít k dispozícii pre Slovensko a podmienok poskytovania tejto pomoci. Partnerstvo pre vstup slúži ako základ na uplatňovanie viacerých nástrojov, prostredníctvom ktorých sa bude kandidátskym krajinám poskytovať pomoc v ich príprave na členstvo. Sem patrí napríklad aktualizovaný Národný program pre prijatie acquis pripravený Slovenskou republikou, postup predvstupového fiškálneho dohľadu, Predvstupový hospodársky program, Predvstupový pakt proti organizovanému zločinu, ako aj národné rozvojové plány, plány rozvoja vidieka, národná stratégia zamestnanosti v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti, a rezortné plány, ktoré sú predpokladom pre účasť na štrukturálnych fondoch po vstupe do únie a pre implementáciu nástrojov ISPA a SAPARD pred vstupom. Každý z uvedených nástrojov má odlišný charakter a pripravuje a implementuje sa na základe špecifických postupov. Môže ich podporovať predvstupová pomoc. Nie sú neoddeliteľnou súčasťou tohto partnerstva, ale v nich obsiahnuté priority sú s ním kompatibilné.

 3. Zásady

Hlavné prioritné oblasti identifikované pre všetky kandidátske štáty súvisia s ich schopnosťou prevziať záväzky súvisiace s plnením kodanských kritérií, ktoré uvádzajú tieto podmienky na získanie členstva:

Na svojej madridskej schôdzke Európska rada zdôraznila, že kandidátske štáty musia prispôsobiť svoje administratívne štruktúry tak, aby zabezpečili bezproblémové uplatňovanie politík spoločenstva po svojom vstupe a na luxemburskej schôdzke v roku 1997 zdôraznila, že začlenenie acquis do legislatívy je síce potrebným, nie však dostatočným predpokladom, a že treba zabezpečiť skutočné uplatňovanie acquis. Európske rady konané vo Feire v roku 2000 a v Göteborgu v roku 2001 potvrdili zásadný význam schopnosti kandidátskej krajiny implementovať a vykonávať acquis, a dodali, že si to vyžaduje, aby kandidátske krajiny vyvinuli významné úsilie na posilnenie a zreformovanie svojich administratívnych a súdnych štruktúr.

 1. Priority a postupné ciele

Vo svojich hodnotiacich správach komisia okrem dosiahnutého pokroku poukázala na rozsah úsilia, ktoré ešte kandidátske krajiny musia vyvinúť v jednotlivých oblastiach v rámci prípravy na vstup. Táto situácia si vyžaduje, aby sa vymedzili isté medzištádiá z hľadiska priorít, a aby sa každému z nich priradili konkrétne ciele, ktoré by sa mali stanoviť v spolupráci s dotknutými krajinami. Splnenie týchto cieľov podmieňuje rozsah poskytnutej pomoci a pokrok dosiahnutý pri prebiehajúcich rokovaniach so Slovenskom. Priority a postupné ciele revidovaného Partnerstva pre vstup sa vyberali na základe reálneho očakávania, že Slovensko ich dokáže v nasledujúcich dvoch rokoch (2002 – 2003) splniť alebo v ich plnení značne pokročiť. V rámci tohoto zoznamu sa osobitne zdôraznili tie otázky, ktoré vyžadujú mimoriadne rýchle konanie. Pokrok, ktorý sa dosiahol v plnení priorít Partnerstva pre vstup z roku 1999, bol posúdený v hodnotiacej správe z roku 2001. Hodnotenie zo správy sa použilo aj pri formulácii priorít tohto partnerstva.

Slovensko predložilo aktualizovanú verziu svojho Národného programu pre prijatie acquis (NPAA) v júni 2001. NPAA uvádza harmonogram plnenia priorít a postupných cieľov vychádzajúc z Partnerstva pre vstup na rok 1999 ako aj potrebných administratívnych štruktúr a finančných zdrojov.

Partnerstvo pre vstup vyznačuje prioritné oblasti prípravy Slovenskej republiky na členstvo v EÚ. Slovensko však bude musieť riešiť všetky otázky, ktoré boli vyznačené v Pravidelnej správe za rok 2001. Zároveň je dôležité, aby Slovenská republika splnila záväzky spojené s aproximáciou a implementáciou acquis v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Európskej dohody a z kontextu negociačného procesu. Treba pripomenúť, že nestačí len prevziať acquis do legislatívy; treba zabezpečiť aj rovnaký štandard ich praktického uplatňovania porovnateľný so štandardom existujúcim v rámci únie. Vierohodná a účinná implementácia a presadzovanie acquis sa vyžaduje vo všetkých ďalej uvádzaných oblastiach.

Vychádzajúc z analýzy Pravidelnej správy komisie sa pre Slovensko vymedzujú ďalej uvádzané priority a postupné ciele. Tieto priority sa uvádzajú podľa štruktúry Pravidelnej správy3.

Politické kritéria

Demokracia a právny štát

Zaručiť implementáciu zákona o štátnej službe; pokračovať v implementácii stratégie reformy verejnej správy.

– Pokračovať v posilňovaní nezávislosti a efektívnosti súdnictva; venovať osobitnú pozornosť systému odbornej prípravy sudcov; zaručiť zabezpečenie vybavenia a administratívnych pracovníkov.

– Zaručiť zodpovednosť a transparentnosť vyšetrovacích postupov.

– Zosilniť boj proti korupcii, najmä zaručiť včasnú a efektívnu implementáciu Akčného plánu boja proti korupcii.

Ľudské práva a ochrana menšín

– Pokračovať v zlepšovaní postavenia Rómov posilnenou implementáciou relevantnej stratégie vrátane zabezpečenia potrebnej finančnej podpory na národnej a miestnej úrovni; opatreniach zameraných na boj proti diskriminácii (vrátane diskriminácie v rámci verejnej správy), vytváraní pracovných príležitostí, rozširovaní prístupu k vzdelaniu, zlepšovaní podmienok bývania; poskytovaní primeranej finančnej podpory.

– Zaručiť riadnu implementáciu legislatívy upravujúcej menšinové jazyky.

– Zaručiť vytvorenie účinného systému nápravy v prípade zneužitia policajnej úradnej moci.

Ekonomické kritéria

– Zaručiť strednodobú udržateľnosť verejných financií vyriešením reformy výdavkov, najmä zdravotných a dôchodkových systémov, a pokračovaním v reforme systému riadenia verejných financií.

– Pokračovať v reštrukturalizácii podnikov a podporovať rozvoj súkromného sektora; dokončiť proces privatizácie.

– Dokončiť reštrukturalizáciu finančného sektora a privatizovať banky a poisťovne, ktoré zostali v štátnom vlastníctve; zaručiť implementáciu mechanizmu vymáhania nedobytných pohľadávok.

– Implementovať novú legislatívu upravujúcu konkurzy a podporu investícií; implementovať opatrenia zlepšujúce regulačný rámec podnikov.

– Dokončiť budovanie efektívnych pôdnych a kapitalových trhov vo vidieckom a poľnohospodárskom sektore.

Schopnosť prevziať záväzky členstva

Slobodný pohyb tovaru

– Posilniť dohľad, dozor a reklamačné postupy a zaručiť implementáciu acquis v oblasti verejného obstarávania.

– Úplne implementovať zákon o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody; úplne zosúladiť so smernicami Nového prístupu a úplne implementovať smernice Nového prístupu; dokončiť zosúlaďovanie a implementáciu v rezortoch, ktoré upravuje špecifická legislatíva pre jednotlivé produkty, vrátane oblasti farmaceutických, chemických produktov a potravín.

– Zdokonaliť všetky štruktúry trhového dohľadu a posudzovania zhody na úroveň ES, odstrániť všetky predtým potrebné certifikácie; zaručiť efektívnosť implementačných štruktúr vo všetkých rezortoch, vrátane chemických látok; zaručiť centrálny autorizačný postup pre umiestňovanie liečiv na trh, ako aj postup pre vzájomné uznávanie registrácie.

– Pokračovať v screeningu slovenskej legislatívy v neharmonizovanej oblasti, aby sa zabezpečil súlad s článkami 28-30 Zmluvy o ES a dokončiť administratívne riešenia pre budúce monitorovanie v tejto oblasti.

Slobodný pohyb osôb

– V súvislosti s odbornými kvalifikáciami získanými pred harmonizáciou by Slovenská republika mala dať prednosť zavedeniu opatrení, ktoré zaručia, že všetci jej odborníci budú od okamžiku vstupu spĺňať požiadavky stanovené smernicami.

– Dokončiť zosúlaďovanie vzájomného uznávania odborných kvalifikácií a diplomov a zaviesť požadované administratívne štruktúry, vzdelávacie a školiace programy.

– Posilniť administratívne štruktúry na koordináciu sociálneho zabezpečenia.

Slobodné poskytovanie služieb

– Úplné zladiť a implementovať smernice o legislatíve finančných služieb.

– Posilniť dozor na finančnými službami.

– Posilniť administratívnu kapacitu úradu na ochranu údajov.

Slobodný pohyb kapitálu

– Progresívne uvoľňovať obmedzenia týkajúce sa inštitucionálnych investorov.

– Posilňovať a koordinovať inštitúcie a postupy dozoru.

– Zaručiť súlad s odporúčaniami “Financial Action Task Force”.

Právo obchodných spoločností

Mimoriadne naliehavá potreba akcie je v: posilňovaní administratívnej kapacity a v boji proti falšovaniu najmä posilnením hraničnej kontroly. Zintenzívnenie odbornej prípravy orgánov na presadzovanie práva vrátane sudcov a prokurátorov.

– Dokončiť zosúlaďovanie legislatívy upravujúcej obchodné značky, autorské práva a príbuzné práva a zabezpečiť jej vykonávanie.

Hospodárska súťaž

– Dokončiť zosúlaďovanie v oblasti štátnej pomoci a ochrany hospodárskej súťaže, posilniť administratívnu kapacitu Úradu pre štátnu pomoc, zaručiť presadzovanie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže a štátnej pomoci vrátane zladenia nekompatibilných schém štátnej pomoci; dokončiť zoznam štátnej pomoci a pripravovať výročné správy; zvýšiť oboznámenosť s pravidlami medzi všetkými účastníkmi trhu a poskytovateľmi pomoci; zintenzívniť odbornú prípravu sudcov v oblasti hospodárskej súťaže.

Poľnohospodárstvo

– Zdokonaliť kapacitu poľnohospodárskej administratívy a dokončiť prípravy na presadzovanie a praktické uplatňovanie riadiacich mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä Integrovaného systému správy a kontroly IACS, Platobnej agentúry, noriem kvality a marketingu a jatočnej klasifikácie.

– Posilniť administratívne štruktúry potrebné na vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie, kontrolu a vyhodnocovanie programov rozvoja vidieka financovaných ES.

– Pokračovať v zdokonaľovaní potravinárskych spracovateľských prevádzok tak, aby dokázali plniť normy potravinovej bezpečnosti ES.

Dopravná politika

– Zaručiť zriadenie a efektívnu prevádzku nezávislej inštitúcie na vyšetrovanie leteckých nehôd.

Zdaňovanie

Akcia je naliehavo potrebná vo: vybudovaní informačno-technických systémov, ktoré umožnia výmenu elektronických údajov so spoločenstvom a jeho členskými štátmi.

– Zaručiť legislatívne zladenie s osobitným zreteľom na režimy DPH a spotrebných daní vrátane prechodného režimu DPH.

– Odstrániť diskriminačné opatrenia voči dovozom z ES.

– Zaručiť súlad existujúcej a novej daňovej legislatívy so zásadami kódexu správania pre zdaňovanie podnikateľských subjektov.

Štatistika

– Ďalej zvýšiť kvalitu a štatistické pokrytie; zabezpečiť primerané zdroje na ďalšie posilnenie štatistických kapacít vrátane regionálnej úrovne.

Sociálna politika a zamestnanosť

– Dokončiť zosúlaďovanie a zaručiť riadnu implementáciu sociálneho acquis, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi. Posilniť súvisiace administratívne a vykonávacie štruktúry vrátane inšpekcií práce. Prijať legislatívu súvisiacu s bojom proti diskriminácii a prijať harmonogram na jej implementáciu.

– Dokončiť transpozíciu a zaručiť implementáciu legislatívy ES v oblasti verejného zdravia; ďalej rozpracovať opatrenia v oblasti dohľadu a kontroly prenosných chorôb a monitorovania zdravia a informácií.

– Naďalej podporovať úsilie sociálnych partnerov v budovaní kapacít najmä so zreteľom na ich budúcu úlohu pri vypracúvaní a implementácii politiky zamestnanosti a sociálnej politiky EÚ vrátane Európskeho sociálneho fondu predovšetkým prostredníctvom autonómneho bipartitného sociálneho dialógu.

– Pripraviť národnú stratégiu vrátane zberu údajov s ohľadom na budúcu účasť v Európskej stratégii zamestnanosti a boja proti sociálnemu vylúčeniu.

Energetika

Telekomunikácie a informačné technológie

Dokončiť transpozíciu a implementáciu acquis, pričom venovať osobitnú pozornosť nákladovej orientácii, prepojeniu a možnosti výberu operátora v rezorte telekomunikácii.

– Dokončiť oddelenie regulačnej a vlastníckej funkcie.

Kultúra a audiovizuálne politika

– Posilniť administratívnu kapacitu Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

Akcia je naliehavo potrebná v: zaručení, že teritoriálna organizácia umožní efektívnu implementáciu predpisov týkajúcich sa štrukturálnych fondov.

– Dokončiť právny rámec, ktorý umožňuje implementáciu acquis v tejto oblasti.

– Definovať orgány zodpovedné za implementáciu štrukturálnych fondov a kohézneho fondu najmä riadiace a platobné orgány; jasne rozdeliť zodpovednosti a skvalitniť administratívnu kapacitu najmä z hľadiska náboru a odbornej prípravy; zaručiť efektívnu medzirezortnú koordináciu.

– Ďalej rozpracúvať koherentný plán rozvoja tak, ako to požadujú predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov; definovať implementačné štruktúry konečného plánu.

– Vytvoriť požadované monitorovacie a hodnotiace systémy pre štrukturálne fondy najmä pre hodnotenie ex-ante a zber a spracovanie relevantných štatistických informácií a ukazovateľov.

– Zosúladiť špecifické postupy finančného manažmentu a kontroly pre budúce štrukturálne a kohézne fondy s relevantnými nariadeniami ES.

– Vytvoriť technickú prípravu projektov vhodných na poskytovanie pomoci v rámci štrukturálnych a kohéznych fondov (project pipeline).

Životné prostredie

- Dokončiť transpozíciu acquis s osobitným dôrazom na kvalitu ovzdušia, kvalitu vody, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a kontrolu priemyselného znečistenia.

- Pokračovať v implementácii najmä so zreteľom na geneticky modifikované organizmy, kvalitu ovzdušia, obaly a odpady z obalov, odpadové hospodárstvo, čistenie komunálnych odpadových vôd, pitnú vodu, vypúšťanie nebezpečných látok do vodného prostredia a integrovanú prevenciu a kontrolu znečistenia.

- Pokračovať v posilňovaní administratívnej, monitorovacej a vykonávacej kapacite na všetkých úrovniach. Osobitnú pozornosť treba venovať posilneniu Inšpektorátu pre životné prostredie a dobrej koordinácii medzi ministerstvami.

- Pokračovať v zaintegrovaní požiadaviek ochrany životného prostredia do definovania a realizácie ostatných odvetvových politík s cieľom podporovať udržateľný rozvoj.

Ochrana spotrebiteľov a zdravia

– Dokončiť zosúlaďovanie legislatívy a vybudovať orgány trhového dohľadu a na presadzovanie legislatívy.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

Colná únia

Akcia je naliehavo potrebná v: zrýchlení implementácie informačno-technickej stratégie slovenskej colnej správy. Vypracovať informačno-technické systémy, ktoré umožnia výmenu údajov v počítačovej podobe medzi ES a Slovenskou republikou. Zabezpečiť dostatok informačno-technických pracovníkov pre slovenskú colnú správu.

– Zaručiť dostatočné pridelenie zdrojov na to, aby colná správa vyberala spotrebné dane; zaručiť riadne riadenie všetkých aspektov politík spoločenstva, ktoré riadia colné orgány, a to najmä s ohľadom na Spoločnú poľnohospodársku politiku.

– Vytvoriť všetky potrebné špecializované organizačné útvary, ktoré sa predpokladajú v zákone o orgánoch štátnej správy v colnej oblasti.

– Pokračovať v úsilí posilniť etiku výkonu colnej činnosti, v boji proti podvodom a korupcii, boji proti hospodárskej a organizovanej trestnej činnosti.

Vonkajšie vzťahy

– Uskutočniť potrebné opatrenia na zaručenie nového prerokovania akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody vrátane bilaterálnych investičných zmlúv, ktoré nie sú kompatibilné s acquis, alebo na ich ukončenie vstupom.

Finančná kontrola

Akcia je naliehavo potrebná v: dokončení vykonávacích právnych predpisov pre internú finančnú kontrolu.

– Zaručiť riadne fungovanie centrálnej jednotky pre koordináciu a harmonizáciu metodiky finančného riadenia a kontroly a interného auditu v celej vláde; vytvoriť útvary interného auditu vo výdavkových strediskách; zaviesť funkčnú nezávislosť interných audítorov; zaručiť prevádzkovú spôsobilosť uvedených organizácií.

– Ďalej rozpracovať príručky o audite a revízne záznamy (uplatniteľné na kontrolu prostriedkov ES takým istým spôsobom ako na kontrolu prostriedkov zo štátneho rozpočtu).

– Posilniť celkovú prevádzkovú spôsobilosť ako aj nezávislé postavenie Najvyššieho kontrolného úradu; zaručiť súlad so štandardami INTOSAI.

– Posilniť boj proti podvodom.

– Určiť vhodné ústredné kontaktné miesto na ochranu finančných záujmov spoločenstva a začať prostredníctvom tohoto kontaktného miesta efektívnu spoluprácu s OLAF.

- Zvýšiť úsilie na zaručenie správneho využívania, kontroly, monitorovania a hodnotenia predvstupového financovania ES ako kľúčového ukazovateľa schopnosti Slovenskej republiky implementovať acquis pre finančnú kontrolu.

 1. Programy

  Na obdobie rokov 2000-2006 finančná pomoc Slovenskej republike zahŕňa okrem Phare aj podporu predvstupových opatrení pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prostredníctvom predvstupového nástroja SAPARD (nariadenie rady (ES) č. 1268/99, OJ L 161 zo dňa 26. 6. 1999, s. 87) a podporu pre infraštruktúrne projekty v oblasti životného prostredia a dopravy prostredníctvom štrukturálneho nástroja ISPA (nariadenie rady (ES) č. 1267/99, OJ L 161 z 26. 6. 1999, s. 73), ktoré sú prioritne určené na opatrenia podobné kohéznemu fondu v predvstupovom období. V rámci týchto národných prídelov môže Slovensko financovať aj časť svojej účasti na programoch spoločenstva, vrátane rámcových programov pre výskum a technický rozvoj a programoch v oblasti vzdelávania a podpory podnikania. Slovensko bude mať okrem toho prístup k financovaniu z ”multi-country” programov a horizontálnych programov priamo súvisiacich s acquis. Pre všetky investičné projekty sa dôsledne požaduje spolufinancovanie kandidátskymi krajinami. Od roku 1998 komisia spolupracuje s Európskou investičnou bankou a medzinárodnými finančnými inštitúciami, najmä Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a Svetovou bankou, aby sa kandidátskym krajinám uľahčilo spolufinancovanie projekov súvisiacich s predvstupovými prioritami.

 2. Podmienenosť

  Pomoc spoločenstva pri financovaní projektov prostredníctvom troch predvstupových nástrojov - PHARE, ISPA a SAPARD - je podmienená plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej dohody, ďalšími krokmi smerom k plneniu kodanských kritérií a najmä pokrokom dosiahnutým pri plnení špecifických priorít tohoto revidovaného Partnerstva pre vstup. Neplnenie týchto všeobecných podmienok by mohlo mať za následok rozhodnutie rady o pozastavení finančnej pomoci na základe článku 4 nariadenia (ES) č. 622/98.

 3. Monitorovanie

Implementácia Partnerstva pre vstup sa monitoruje v rámci Európskej dohody. Ako zdôraznila Európska rada v Luxemburgu, je dôležité, aby inštitúcie Európskej dohody aj naďalej tvorili rámec na preskúmavanie prijímania a implementácie acquis communautaire. O relevantných častiach Partnerstva pre vstup rokujú príslušné podvýbory. Asociačný výbor rokuje o celkovom vývoji, pokroku a problémoch pri plnení priorít a postupných cieľov partnerstva, ako aj o konkrétnejších otázkach, ktoré mu postúpia podvýbory.

Riadiaci výbor Phare zabezpečuje vzájomnú kompatibilitu akcií financovaných v rámci všetkých troch predvstupových nástrojov PHARE, ISPA a SAPARD a ich kompatibilitu s Partnerstvom pre vstup, ako to ustanovuje Koordinačné nariadenie (nariadenie rady (ES) č. 1266/99; OJ L 161 zo dňa 26. 6. 1999, s. 68).

 

Partnerstvo pre vstup sa bude aj naďalej aktualizovať v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 622/98.