Kapitola 22: Životné prostredie

Súčasný stav

Zodpovednou inštitúciou za proces vstupu Slovenskej republiky do EÚ v predmetnej kapitole je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) (www.lifeenv.gov.sk; www.enviro.gov.sk). Kapitola životné prostredie zahŕňa legislatívu EÚ v oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, kontroly priemyselného znečistenia a manažmentu rizík, chemických látok a geneticky modifikovaných organizmov, horizontálne opatrenia, legislatívu v oblasti hluku z motorových vozidiel, jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, klimatických zmien a civilnej ochrany.

Negociačná pozícia SR v kapitole č. 22 - Životné prostredie bola dňa 6. decembra 2000 schválená vládou SR a následne odovzdaná zástupcom EÚ. Slovenská republika akceptuje acquis v kapitole životné prostredie platné k 31. decembru 1999 a je pripravená na jeho implementáciu k referenčnému dátumu vstupu do EÚ 1. januára 2004, s výnimkou nasledujúcej legislatívy, kde Slovenská republika žiada prechodné obdobia:

 1. Smernica Rady 94/63/ES o riadení emisií VOC zo skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice - prechodné obdobie do roku 2010.
 2. Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná voda) - prechodné obdobie do roku 2008.
 3. Smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - prechodné obdobie do roku 2015.
 4. Smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia – prechodné obdobie do roku 2006.
 5. Smernica Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov - prechodné obdobie do roku 2008.
 6. Smernica Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia - prechodné obdobie do roku 2011.
 7. Smernica Rady 88/609/EHS (v znení smernice 94/66/ES) o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia prechodné obdobie do roku 2010.
 8. Smernica Rady 94/67/ES o spaľovaní nebezpečného odpadu - prechodné obdobie do roku 2006.
 9. Smernica Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach - prechodné obdobie do roku 2010.

Spoločná pozícia EÚ (CP) bola prijatá dňa 28. marca 2001. Oficiálne otvorenie kapitoly 22 životné prostredie sa uskutočnilo dňa 30. marca 2001 v Bruseli na 5. stretnutí Prístupovej konferencie EÚ/SR na úrovni zástupcov ministrov.

Pri príprave integrovanej aproximačnej stratégie v oblasti životného prostredia získava MŽP Ministerstvo životného prostredia SR pomoc od dánskej agentúry DEPA. Projekt bol zahájený 15. mája 2000 a skončí v novembri 2001.

 1. Horizontálne opatrenia

Požiadavky Smernice Rady 85/337/EHS a 97/11/ES o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú zakotvené v zákone č. 127/94 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zákonom č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý bol prijatý v októbri 2000 s účinnosťou od 1. decembra 2000, sa dosiahlo úplné zosúladenie slovenskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s vyššie uvedenými Smernicami.

V máji 2000 bol prijatý zákon č. 211/2000 Z. z. o prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorý nahrádza zákon č. 171/1998 Z. z. o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2001. Nadväzne bola vypracovaná Smernica č. 4/2000-1.3 o postupe sprístupňovania informácií v rezorte životného prostredia. V roku 2001 sa uskutočnili školenia zamestnancov MŽP SR a podriadených organizácií o postupe pri poskytovaní informácií. V súčasnosti sa zabezpečuje harmonizácia legislatívy Slovenskej republiky s Dohovorom Európskej hospodárskej komisie OSN o prístupe k informáciám v záležitostiach životného prostredia – tzv. Aarhuský dohovor. V súvislosti s informovanosťou občanov sa pravidelne dopĺňa a vyhodnocuje internetovská stránka Ministerstva životného prostredia SR a podriadených organizácií.

Vznik a činnosť Európskej environmentálnej agentúry je v právnych predpisoch EÚ upravená Nariadením RRady EHS/1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej informačnej a pozorovacej siete životného prostredia (EIONET). Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje a spolupracuje s EEA v rámci programu PHARE od roku 1996 na báze dobrovoľnosti. V marci 2000 dostala Slovenská republika pozvanie od Európskej komisie na začatie rokovaní o pristúpení do EEA. Dohoda bola podpísaná 9. októbra 2000 v Bruseli a ratifikovaná Národnou radou SR 8. decembra 2001. Následne po podpise prezidentom republiky bola Európskej komisii odoslaná nóta s ratifikačnou listinou.

Krátkodobé priority

Termín: október 2001

Termín: 15. jún 2001

Termín: 30. november 2001 (v súlade s uznesením vlády SR č. 664/2000)

Termín: november 2001

Strednodobé priority

Termín: 2002

Termín: 2003

 1. Ochrana ovzdušia

Slovenské právne predpisy v oblasti kvality ovzdušia čiastočne transponujú požiadavky Smernice Rady 96/62/ES. V máji 2000 začal projekt twinningovej spolupráce SR 98/IB/EN/03: „Posilnenie inštitúcií v oblasti znečistenia ovzdušia“, ktorého výstupom budú návrhy na úpravu právnych predpisov dotýkajúcich sa kvality ovzdušia a transponujúcich Rámcovú Smernicu, ako aj dcérske Smernice 99/30/ES, 2000/69/ES a Smernicu Rady 92/72/EHS. Projekt má byť ukončený v júni 2001, Slovenská republika spolu s Rakúskom však požiadali o jeho predĺženie do 15. októbra 2001.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES týkajúca sa opatrení proti emisiám plynných škodlivín a častíc zo spaľovacích motorov, montovaných do mimocestných pojazdných strojov nie je legislatívne pokrytá. Smernica 97/68, týkajúca sa opatrení proti emisiám plynných škodlivín a častíc zo spaľovacích motorov, montovaných do mimocestných pojazdných strojov bude implementovaná do konca roku 2003. Predmetná oblasť zahŕňa aj Smernicu Rady 80/1268/EHS v znení neskorších dodatkov, ktorá sa týka emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel.

Oblasť regulovanú Smernicou Rady 96/62/ES a dcérskymi smernicami upravuje zákon č. 309/1991 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov. Pre oblasť emisií zo spaľovacích motorov platí vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v znení neskorších predpisov č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel. Novelizácia zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a novelizácia vyhlášky MDPT SR č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách bude do 31. marca 2003.

Transpozícia Smernice Rady 94/63/ES o riadení emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice si vyžiada novelu nariadenia vlády č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov, v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 473/2000 Z. z. spojenú s transformáciou uvedeného nariadenia na vyhlášku MŽP SR. Následne bude nevyhnutné vydať nové právne predpisy (vyhlášky) týkajúce sa tejto problematiky, ako aj novelizovať vyhlášku č. 474/2000 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov. Transpozíciu Smernice pripraví MŽP SR do konca roka 2001. Pre implementáciu Smernice Rady 94/63/ES o riadení emisií VOC zo skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice Slovenská republika žiada o 7-ročné prechodné obdobie do 31. decembra 2010.

Smernica 84/360/EEC o boji proti znečisťovaniu ovzdušia priemyselnými zariadeniami a Smernica 88/609/EEC o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia boli transponované, pokiaľ ide o emisné stropy, vyhláškou č. 127/2000 o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2000. Vyhláška č. 127/2000 vykonáva zákon č. 309/1991 Z. z. o ovzduší.

Smernica 98/70/EEC o kvalite benzínu a dieslových palív, Smernica 99/32/EC o znižovaní obsahu síry v určitých kvapalných palivách a Smernica 93/12/EEC o obsahu síry v niektorých kvapalných palivách sú čiastočne transponované vyhláškou č. 144/2000 o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. júna 2000.

Článok 3 Smernice 96/62/EC o hodnotení a riadení kvality ovzdušia je transponovaný vyhláškou č. 155/2000 o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti, ktorá novelizuje vyhlášku č. 299/1995. Vyhláška je účinná od 1. júna 2000.

Slovenská legislatíva pokrývajúca oblasť Ochrany ovzdušia nie je v súčasnosti plne kompatibilná s legislatívou EÚ. Úplná harmonizácia sa dosiahne v roku 2002.

Krátkodobé priority

Termín: 15. októbra 2001

Termín: 2002

Termín: 2002

Termín: 2002

Strednodobé priority

Termín: 2002

Termín: 2002

 1. Odpadové hospodárstvo

Prijatím zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov sa dosiahla čiastočná harmonizácia so Smernicou Rady 75/442/EHS o odpadoch, Rozhodnutím Komisie 2000/532/ES, ktoré nahradilo Rozhodnutie Komisie 94/3/ES o vytvorení zoznamu odpadov podľa článku 1(a) Smernice 75/442/EHS o odpadoch a Rozhodnutie Rady 94/904/ES o vytvorení zoznamu nebezpečných odpadov podľa článku 1(4) Smernice Rady 689/EHS o nebezpečných odpadoch. Zákon o odpadoch zároveň obsahuje všetky ustanovenia vyplývajúce z  Nariadenia Rady 259/93 o dozore a kontrole zásielok odpadov vo vnútri, do a z Európskych spoločenstiev. Návrh zákona preberá aj ustanovenia Smerníc Rady 75/439/EHS o zneškodňovaní odpadových olejov, 91/157/ES o batériách a akumulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky a čiastočne aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o starých vozidlách. Predmetný zákon. NR SR schválila 15. mája 2001 a účinnosť nadobudne 1. júla 2001.

Druhým krokom preberania európskej legislatívy je prijatie zákona o obaloch a o odpadoch z obalov, ktorého návrh bude predložený na rokovanie vlády v roku 2001, a ktorý bude plne v súlade s ustanoveniami Smernice európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a o odpadoch z obalov.

Tretím krokom preberania európskej legislatívy je novelizácia zákona o odpadoch v roku 2002. Tým sa dosiahne úplná harmonizácia s Nariadením Rady 93/259/EHS o dohľade a riadení prepravy odpadov vo vnútri, do a z Európskeho spoločenstva, Rozhodnutím Komisie 94/721/ES, ktorým sa v súlade s článkom 42(3) upravujú prílohy II, III, IV Nariadenia Rady 93/259/EHS o dohľade a riadení prepravy odpadov vo vnútri, do a z Európskeho spoločenstva a Rozhodnutím Komisie 94/774/ES o štandardnom sprievodnom liste uvedenom v Nariadení Rady 93/259/EHS (predpisy EÚ zahrnuté v Bielej knihe). Tento návrh zákona preberie zvyšnú časť právnych predpisov EÚ, najmä Smernice Rady 96/59/ES o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov, 78/176/EHS o odpadoch z priemyslu TiO2 a 82/883/EHS o postupe pri dohľade a monitorovaní životného prostredia, v súvislosti s odpadom z priemyslu oxidu titaničitého. Schválením tohoto návrhu zákona sa dosiahne úplný súlad právnej úpravy odpadov v Slovenskej republike s právnou úpravou Európskej únie.

Prevzatie Smernice Rady 86/278 EHS o ochrane životného prostredia a zvlášť pôdy, keď sú kaly z čistiarní odpadových vôd (ČOV) využívané v poľnohospodárstve, bude zabezpečené samostatným zákonom s vykonávacou vyhláškou pripraveným v gescii Ministerstva pôdohospodárstva SR. Úplná transpozícia Smernice sa dosiahne schválením zákona v roku 2001 (s účinnosťou od roku 2002).

Slovenská republika bude transpozíciu Smerníc 89/369/EHS, 89/429/EHS, 94/67/ES riešiť transpozíciou novej Smernice 2000/76/ES. Nová Smernica bola čiastočne transponovaná novelizáciou zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (novela č. 459/2000 Z. z.) a nariadenia vlády č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia (novela č. 473/2000). Požiadavky Smernice, týkajúce sa merania emisií boli zapracované do novej vyhlášky č. 474/2000 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov. Táto nahradila pôvodnú vyhlášku č. 41/1997 Z. z. Novelu zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia Národná rada SR schválila 5. decembra 2000 a novelu nariadenia vlády č. 92/1996 Z. z. vláda SR schválila dňa 20. decembra 2000. Ďalšie ustanovenia sú zahrnuté v návrhu nového zákona o odpadoch a nariadení vlády, ktorým sa tento zákon vykonáva. Časť požiadaviek bude zahrnutá do nového zákona o vodách. Slovenská republika žiada o 3 ročné prechodné obdobie na implementáciu uvedenej Smernice, t. j. do 31. decembra 2006.

V decembri 2000 bol zahájený twinningový projekt SR98/IB/EN/02 „Poradenstvo v harmonizácii sektorálnej politiky – Vypracovanie Plánu hospodárenia s komunálnym odpadom; Skládkovanie komunálnych odpadov“. Cieľom projektu je podpora implementácie politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na zneškodňovanie komunálnych odpadov.

Úplná harmonizácia so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, Rozhodnutím Komisie 97/129/ES, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál a Rozhodnutím Komisie 97/138/ES, ktoré stanovuje formáty databázového systému sa dosiahne po vypracovaní zákona o obaloch a odpadoch z obalov, ktorý bude prijatý v roku 2001 s účinnosťou od 1. januára 2002.

Implementácia acquis v oblasti odpadového hospodárstva je náročná najmä z hľadiska zabezpečenia potrebných finančných zdrojov. Slovenská republika žiada o 3-ročné prechodné obdobie do 31. decembra 2006 pre implementáciu Smernice o spaľovaní nebezpečného odpadu (94/67/ES).

Krátkodobé priority

Termín: 2001, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o odpadoch

Termín: 2001, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o odpadoch

Termín: 2001, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o odpadoch

Termín: 2001, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o odpadoch

Termín: 1. január 2002, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o odpadoch

Termín: 2001, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o odpadoch

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 15. december 2001

Strednodobé priority

Termín: 2003

Termín: 2004

 1. Ochrana vôd

Transpozícia smerníc EÚ si vyžaduje zásadnú zmenu vodného zákona ako aj ďalších súvisiacich zákonov a vykonávacích predpisov. Nový zákon o vodách s názvom zákon o ochrane vôd a o nakladaní s vodami bude prijatý v roku 2001 s účinnosťou od 1. januára 2002. V nadväznosti na tento zákon budú pripravené aj jeho vykonávacie predpisy. Ďalej sa pripravuje nový zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (gestorom je Ministerstvo pôdohospodárstva).

V roku 2001 bude predložená do vlády novela zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudítermínom účinnosti od 1. januára 2002 a jeho vykonávacie predpisy, tiež s účinnosťou od 1. januára 2002. Vo vykonávacích predpisoch k novele zákona o ochrane zdravia ľudí budú zakotvené požiadavky na prírodné kúpacie oblasti vrátane požiadaviek na kvalitu vody na kúpanie, definované v Smernici Rady 76/160/EHS. Predmetnou novelou sa súčasne zabezpečí úplná transpozícia Smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná voda).

V apríli 2000 sa začal riešiť twinningový projekt SR98/IB/EN/01 „Návrh pre poradenstvo v harmonizácii sektorálnej politiky a pre inštitucionálne posilnenie v oblasti vodného hospodárstva“. Cieľom projektu je zhodnotenie a následná implementácia vybraných ustanovení návrhu rámcovej Smernice pre vodu z hľadiska právnych a organizačných kompetencií a povinností súčasných vodohospodárskych orgánov a organizácií v Slovenskej republike. Projekt bude ukončený v júni 2001.

V januári 2001 sa začal riešiť širokokoncipovaný twinningový projekt SR99/IB/EN/01. V rámci dvoch subprojektov zameraných na problematiku vôd by mal projekt poskytnúť metodiky hodnotenia výsledkov ekotoxikologických testov odpadových vôd pre potreby vydávania vodoprávnych povolení. Výstupom časti projektu, ktorá sa zaoberá systémom skorého varovania cez biologické indikátory by mal byť program biologického monitoringu, vrátane získania technologických zariadení pre úpravu vody na území SR.

Napriek skutočnosti, že značná časť záväzkov bude prijatá k referenčnému dátumu vstupu SR do EÚ, ostáva oblasť ochrany vôd problémovou z hľadiska zabezpečenia plnej implementácie. Slovenská republika preto požaduje prechodné obdobia. Pre implementáciu Smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná voda) sa požaduje prechodné obdobie do roku 2008 Implementácia Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd si vyžaduje prechodné obdobie do roku 2015. Implementácia Smernice Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia si vyžaduje prechodné obdobie stanovené do roku 2006. Implementácia Smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov bude zabezpečená v  roku 2008.

Krátkodobé priority

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002, termín účinnosti je viazaný na účinnosť zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 30. jún 2001

Strednodobé priority

Termín: 2003

 1. Ochrana prírody a krajiny

Smernica o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch) je v sústave právnych noriem ochrany prírody transponovaná len čiastočne. V zákone o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Z. z. nie je osobitne upravená ochrana biotopov, ani ochrana vybraných druhov prostredníctvom vyhlasovania osobitných chránených území. Praktická ochrana druhov a stav chránených častí prírody však závisí aj od implementácie vodného zákona, lesného zákona a zákona o poľovníctve. Ochrana biotopov uvedených v prílohe I a chránených druhov v prílohe II Smernice o biotopoch bude vyžadovať implementáciu kompenzačných mechanizmov, intenzívnu inventarizáciu a výskum. Preto sa vláde SR odporúča deklarovať záujem a pristúpiť k programu LIFE III, za účelom získania dodatkových finančných prostriedkov, ktoré zabezpečia rozvoj a implementáciu manažmentu chránených území v rámci sústavy NATURA 2000.

Plné zosúladenie so Smernicou o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch) zabezpečí novela zákona o ochrane prírody a krajiny a pre druhy, ktoré sú zverou novela vyhlášky o ochrane a čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorá upraví používanie poloautomatických a automatických zbraní. Smernica Rady týkajúca sa dovozu koží mláďat určitých druhov tuleňov a výrobkov z nich vyrobených do členských krajín ako aj Nariadenie Rady o spoločných pravidlách pre import veľrýb alebo iných produktov z veľrybotvarých cicavcov, nie je v kompetencii MŽP SR. Zákaz dovozu výrobkov z nich na komerčné účely bude upravovať zákon Ministerstva hospodárstva SR o opatreniach týkajúcich sa zahraničného obchodu. Podmienky medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín v zmysle Nariadenia Rady o ochrane voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov reguláciou obchodu s nimi budú transponované do slovenskej legislatívy osobitným zákonom o CITES, ktorý zabezpečí plnú kompatibilitu s požadovaným nariadením Európskej komisie od roku 2002. Nariadenie Rady zakazujúce v Spoločenstve používanie nášľapných pascí a dovážanie koží a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov sa u nás vzťahuje len na tri druhy voľne žijúcich živočíchov (vlk, hranostaj a ondatra). Platná slovenská legislatíva zakazuje používanie nášľapných pascí zákonom o poľovníctve a vyhláškou o ochrane a čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri. Nový zákon o poľovníctve pripravovaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR zabezpečí plnú kompatibilitu s nariadením Európskej komisie. Zákaz dovozu koží a tovarov z niektorých druhov živočíchov, pochádzajúcich z krajín, kde sa lovia pomocou nášľapných pascí alebo nehumánnymi metódami lovu, bude upravený zákonom Ministerstva hospodárstva SR o určitých opatreniach týkajúcich sa zahraničného obchodu.

Cieľom Smernice Rady o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách z  9. apríla 1999 je chrániť voľne žijúce živočíchy ex situ a biologickú rozmanitosť. Ministerstvo životného prostredia SR je čiastočne zodpovedné za jej implementáciu, jej súčasťou sú veterinárne opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva SR. Smernica požaduje od členských štátov prijať opatrenia na udeľovanie licencií zoologickým záhradám a dozoru nad nimi, čím sa posilní ich úloha pri ochrane biologickej rozmanitosti. V Slovenskej republike táto Smernica dosiaľ nebola transponovaná do národnej legislatívy, jej plnú transpozíciu zabezpečí novelizácia zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2002 a veterinárne predpisy MP SR.

Krátkodobé priority

Termín: 1. január 2002

Termín: 2001-2003

Strednodobé priority

Termín: 2002

Termín: 2003

 1. Kontrola priemyselného znečistenia a manažment rizík

Na riešenie transpozície IPPC (integrovaná prevencia a kontrola znečistenia) bola založená pracovná skupina. Smernica IPPC bude transponovaná samostatným zákonom a vykonávacím predpisom. Príslušná legislatíva bude prijatá do konca roku 2003.

Smernica 84/360/EEC o boji proti znečisťovaniu ovzdušia priemyselnými zariadeniami a Smernica 88/609/EEC o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia boli transponované, pokiaľ ide o emisné stropy, vyhláškou č. 127/2000 Z. z. o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2000. Vyhláška č. 127/2000 Z. z. vykonáva zákon č. 309/1991 Z. z. o ovzduší.

Transpozícia Smernice Rady 88/609/EHS (v znení Smernice 94/66/ES) o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia si vyžiada úpravu nariadenia vlády č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov, v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 473/2000 Z. z. spojenú s transformáciou uvedeného nariadenia na vyhlášku MŽP SR. Následne bude nevyhnutné vydať nové právne predpisy (vyhlášky) týkajúce sa tejto problematiky, ako aj novelizovať vyhlášku č. 474/2000 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov. Smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach bude transponovaná do konca roka 2003. Pre jej implementáciu Slovenská republika žiada o 7 ročné prechodné obdobie do 31. decembra 2010.

Transpozícia Smernice Rady 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach si vyžiada úpravu zákona č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia a zákona o štátnej správe ochrany ovzdušia a ich vykonávacích predpisov - najmä nariadenia vlády č. 92/96 Z. z., vyhlášky č. 208/96 Z. z. a vyhlášky č. 474/2000 Z. z. Prijatie všetkých potrebných úprav, vedúcich k úplnému súladu s právom EÚ sa predpokladá do 31. decembra 2003. V roku 2000 začal prípravný projekt "Transpozícia Smernice 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach", ktorý vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Pre jej implementáciu Slovenská republika žiada prechodné obdobie do 31. decembra 2010.

Smernica Rady 96/82/ES z 24. júna 1996 – SEVESO II o kontrole veľkých havarijných nebezpečenstiev je v súčasnosti čiastočne implementovaná v právnom poriadku SR prostredníctvom zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákonom č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Jej úplná implementácia bude zabezpečená prijatím zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov. V súčasnosti bol predložený legislatívny zámer zákona a v júni 2001 bude jeho paragrafované znenie predložené na rokovanie vlády SR.

Slovenská republika pripravuje zákon o environmentálnom označovaní, ktorým sa v predstihu zabezpečia úlohy členského štátu v schéme Spoločenstva, osobitne úlohy patriace do povinností kompetentného orgánu. V zákone s účinnosťou v druhom polroku 2002, budú zohľadnené požiadavky vyplývajúce z Nariadenia Rady 1980/2000 o revidovanej schéme Spoločenstva pre udeľovanie environmentálneho označovania.

Obdobne pre zabezpečenie podmienok umožňujúcich dobrovoľnú účasť organizáciám v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), pripravuje Slovenská republika zákon o environmentálne orientovanom riadení a audite. V zákone s účinnosťou v druhom polroku 2002 budú zohľadnené požiadavky Nariadenia Rady 761/2001/ES o EMAS II.

V januári 2001 sa začal riešiť širokokoncipovaný twinningový projekt SR99/IB/EN/01. V rámci jedného zo subprojektov sa rieši príprava vykonávacích predpisov pre EMAS s cieľom zabezpečiť výkon jednotlivých inštitucionálnych prvkov systému EU v oblasti EMAS.

V súčasnosti nie je environmentálne acquis za oblasť „Kontroly priemyselného znečistenia a manažmentu rizík“ v Slovenskej republike plne harmonizované. Výrazná časť záväzkov bude prijatá do obdobia referenčného dátumu vstupu, naďalej však ostávajú oblasti, ktoré si vyžiadajú prechodné obdobia. Ide o úplnú implementáciu Smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia, ktorá si vyžaduje prechodné obdobie do roku 2011. Na implementáciu Smernice Rady 88/609/EHS (v znení Smernice 94/66/ES) o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia sa vyžaduje prechodné obdobie do roku 2010. Prechodné obdobie do roku 2010 sa vyžaduje aj na implementáciu Smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z  použitia organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach.

Krátkodobé priority

Termín: 1. január 2002

Strednodobé priority

Termín: druhý polrok 2002

Termín: druhý polrok 2002

(vyhláška o hodnotení rizík závažných havárií, vyhláška o oznamovaní zaradenia podnikov do kategórií, vyhláška o programe prevencie závažných havárií, vyhláška o bezpečnostnom riadiacom systéme, vyhláška o bezpečnostnej správe, vyhláška o vnútropodnikových havarijných plánoch, vyhláška o disponibilnosti prostriedkov na zdolávanie závažných havárií, vyhláška o podmienkach na získavanie a udržanie odbornej spôsobilosti, vyhláška o organizácii, úlohách a vybavení podnikových záchranných útvarov, vyhláška o poskytovaní informácií pre verejnosť s ohľadom na riziká závažnej havárie, vyhláška o oznamovacej povinnosti a o podávaní správ a informácií)

Termín: 2002

Termín: 2003

Termín: 2002

Termín: 2003

Termín: 2002

Termín: 2003

Termín: 2002

 1. Chemické látky a geneticky modifikované organizmy

Nový zákon o chemických látkach a prípravkoch, ktorý 5. apríla 2001 schválila NR SR,
a jeho vykonávacie predpisy budú plne transponovať Smernice Rady týkajúce sa:

Ďalej bude implementovaná Smernica 93/112/EHS a 91/155/EHS o podrobnostiach karty bezpečnostných údajov, Smernice 87/18/EEC a 88/320/EEC prispôsobujúce sa technickému pokroku Smerniciam Komisie 99/11/EC a 99/12/EC o správnej laboratórnej praxi (GLP) a Rozhodnutie Komisie 90/420/EHS.

Termín účinnosti všetkých právnych úprav v oblasti chemických látok a chemických prípravkov je stanovený na 1. jún 2001, až na vyhlášku Ministerstva hospodárstva: Zoznam nových chemických látok (návrh bude vypracovaný v zmysle Odporúčania Komisie 85/71/EHS). Jej prijatie sa predpokladá koncom roka 2003.

Prechodné obdobie zahrnuté v  zákone o chemických látkach a chemických prípravkoch neprekračuje konečný termín pre plnú transpozíciu acquis. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2003. Od 1. januára 2004 bude zákon plne implementovaný.

V slovenskej legislatíve je problematika látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (Nariadenie Rady a Parlamentu 2037/2000/ES, 2038/2000/ES a 2039/2000)) upravená v zákone č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme. Novela zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, ktorá bola schválená v NR SR v októbri 2000 znamená úplnú transpozíciu Nariadenia Rady 2037/2000 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu a zmeny Nariadení 2038/2000, 2039/2000. Táto novela zákona povoľuje na rozdiel od Smernice používať chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky na hasiace účely do 1. januára 2004. Dňom predpokladaného vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie táto odlišnosť prestane platiť.

Smernica 98/8/EC bude plne transponovaná prostredníctvom nového zákona o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh, ktorého účinnosť sa predpokladá v druhom polroku 2003.

Prijatie zákona o GMO (názov bude „zákon o génových technológiách“), ktorý je v súlade so Smernicami Rady 90/219/EHS, 98/81/ES a 2001/204/EC o kontrolovanom použití geneticky modifikovaných organizmov a novej Smernice 2001/18/EC (nahrádza Smernicu 90/220/EHS) o ich zámernom uvoľnení do životného prostredia, sa predpokladá v roku 2001 s účinnosťou od januára 2002.

V januári 2001 sa začal riešiť širokokoncipovaný twinningový projekt SR99/IB/EN/01. V rámci jedného zo subprojektov sa rieši aj príprava paragrafového znenia zákona a vykonávacích predpisov pre GMO

Krátkodobé priority

Termín: 1. 1. 2002

Termín: 1. január 2002

Termín: 1. január 2002, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o GMO

Termín: 1. január 2002, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o GMO

Termín: 1. január 2002, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o GMO

Termín: 1. január 2002, termín účinnosti viazaný na účinnosť zákona o GMO

Strednodobé priority

Termín: 2. polrok 2003

Termín: 2. polrok 2003

 1. Hluk z motorových vozidiel a strojov

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v zmysle §130 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách obsahuje odkazy na niektoré Predpisy Európskej hospodárskej komisie OSN (ďalej len EHK OSN), pre ktoré bola uznaná ekvivalencia s legislatívou EÚ. (Smernice Rady 70/157ES, 70/388ES, 93/30ES, 97/24ES, 77/311ES v znení neskorších dodatkov sú transponované na základe spomínaných Predpisov EHK OSN).

Novelizácia vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 116/97 Z. z. bude predložená spolu s novelizáciou zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách (s termínom účinnosti novely zákona od 1. marca 2003) v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR schválenými uznesením vlády SR č. 241/1997. Novelizáciou vyhlášky a zákona sa zabezpečí implementácia Smerníc riešiacich problematiku emisií a hluku (70/220/EHS, 70/2306/EHS, 88/77/EHS, 80/1268/EHS, 97/24/ES, 77/537/EHS, 70/157/EHS, 70/388/EHS, 93/30/ES, 78/1015/EHS, 77/311/EHS).

Smernica Rady 2000/14/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení pre použitie vo vonkajšom prostredí bude transponovaná nariadením vlády k zákonu č. 264/1999 Z. z. Termín účinnosti uvedeného nariadenia vlády bude od 1. januára 2002.

Smernica Rady 89/594/EHS týkajúca sa hluku emitovaného spotrebičmi pre domácnosť bude transponovaná do slovenskej legislatívy vo forme nariadenia vlády SR k zákonu č. 264/99 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a nadobudne účinnosť 1. júla 2001.

Krátkodobé priority

Termín: od 1. júla 2001

Termín: od 1. januára 2002

Strednodobé priority

Termín: od 1. január 2003

Termín: od 1. januára 2003

 1. Jadrová bezpečnosť a riadiačná ochrana

V oblasti jadrovej bezpečnosti ide predovšetkým o problematiku prepravy radioaktívnych odpadov. Táto je pokrytá existujúcou legislatívou. Úplná transpozícia legislatívy EÚ bude možná až po vstupe SR do EÚ.

Radiačnú ochranu na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom štátnych zdravotných ústavov. Štátne zdravotné ústavy vykonávajú štátny zdravotný dozor, na zabezpečenie ktorého sú personálne, legislatívne a prístrojovo vybavené. Legislatívne túto oblasť upravuje zákon NR SR č. 470/2000 zo dňa 5. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Tento zákon je plne kompatibilný s predpismi EÚ v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením. Sú v ňom implementované všetky Smernice a Nariadenia EÚ vrátane Smernice 97/43/EC - lekárske expozície a Smernice 90/641/EC - ochrana vonkajších pracovníkov (kontraktorov), ktorí pracujú v riziku ionizujúceho žiarenia.

Strednodobé priority

Termín: 2003

Termín: 2004

Termín: 2004

Termín: 2003

 1. Civilná ochrana

Implementáciu legislatívy EÚ pre oblasť CO a EURATOM-u zabezpečuje Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva bola predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky (prešla rokovaním v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky). Bol vypracovaný a vládou Slovenskej republiky schválený legislatívny zámer zákona o integrovanom záchrannom systéme. V súčasnej dobe sa vypracováva paragrafové znenie a prebieha vnútrorezortné pripomienkové konanie. V roku 1999 bolo zriadené celoštátne riadiace a koordinačné centrum pre poskytovanie a prijímanie medzinárodnej humanitárnej pomoci, do konca roka 2000 bolo dokončené technické vybavenie a vykonané školenie zamestnancov.

Krátkodobé priority

Termín: 1. júl 2001

Termín: 1. júl 2002

Administratívne potreby

V januári 2001 bola v rámci MŽP SR vytvorená Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov (IAEIP), ktorá zabezpečuje implementáciu vybraných environmentálnych investičných projektov, najmä investičného charakteru, spolufinancovaných z prostriedkov ISPA a PHARE. IAEIP plní predovšetkým úlohy na úseku implementácie projektov (organizovanie verejných súťaží, príprava a uzatváranie kontraktov, technická asistencia pri implementácii projektov), platieb a účtovníctva v súlade s príslušnými pravidlami Európskej komisie a na úseku kontroly a monitorovania realizovaných projektov. Riaditeľ IAEIP plní zároveň funkciu Sectoral Authorising Officer pre ISPA a Programming Authorising Officer pre EGS.

 1. Horizontálne opatrenia
 2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

  Do roku 2002 bude v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia zriadené pracovisko na archivovanie dokumentácií EIA a zabezpečené poskytovanie informácií podľa zákona. MŽP sa posilní o 1 pracovníka, Slovenská agentúra životného prostredia o 4 pracovníkov a Ministerstvo hospodárstva ako príslušný orgán o 5 pracovníkov.

  Prístup k informáciám

  Na ministerstve životného prostredia bol vo februári 1999 zriadený odbor pre styk s verejnosťou vrátane kancelárie pre verejnosť. Od 1. októbra 1999 bola sprístupnená internetová stránka ministerstva životného prostredia, ktorá obsahuje široký záber informácií z oblasti životného prostredia. Bola zriadená tzv. „Zelená linka“, prostredníctvom ktorej je verejnosť usmernená kde, resp. ako nájde informácie, ktoré hľadá. Odbor pre styk s verejnosťou pripravuje návrh opatrení na vykonávanie Aarhuského dohovoru – Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti v rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v otázkach životného prostredia.

  Štandardizácia a podávanie správ

  Implementácia legislatívy v oblasti Štandardizácie a podávania správ je inštitucionálne zabezpečená nasledovnými orgánmi a organizáciami:

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, odbory životného prostredia okresných a krajských úradov, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav, Podniky vodární a kanalizácií, Slovenský vodohospodársky podnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny zdravotný ústav. Pre zabezpečenie ich efektívneho fungovania v čase vstupu do EÚ sa predpokladá ich personálne posilnenie, deklarované v NPAA.

  V rokoch 2002-2003 dôjde k posilneniu MŽP SR o 2 pracovníkov, SAŽP o 5 pracovníkov, SHMÚ o 7 pracovníkov a SIŽP o 4 pracovníkov. Nárast pracovníkov v súvislosti so zabezpečovaním plnenia úloh v tejto oblasti sa predpokladá aj na okresných a krajských úradoch, požiadavka bude bližšie špecifikovaná vo väzbe na reformu štátnej správy a regionálnej samosprávy.

  Európska environmentálna agentúra

  Súčasťou EEA je sieť EIONET, ktorej národný uzol bol zriadený v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), verejný server bude zriadený v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Po pristúpení Slovenskej republiky do EEA nastane povinnosť vykazovať požadované údaje prostredníctvom servera v SAŽP a zverejňovať ich prostredníctvom verejného servera v SHMÚ. To bude vyžadovať posilnenie SAŽP aj SHMÚ od roku 2001 celkovo o 4 osoby - 2 systémových administrátorov týchto serverov a 2 špecialistov pre prácu s dátami.

  Z hľadiska informačných tokov smerom k národnému serveru siete EIONET sa dobuduje rezortná počítačová sieť Ministerstva životného prostredia (ŽPNet).

 3. Ochrana ovzdušia
 4. Rámcová smernica 96/62/ES o kvalite ovzdušia

  V súčasnosti implementáciu právnych predpisov dotýkajúcich sa kvality ovzdušia zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia na monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, odbory životného prostredia okresných a krajských úradov a Slovenská inšpekcia životného prostredia. V záveroch projektu twinningovej spolupráce budú obsiahnuté aj návrhy inštitucionálneho zabezpečenia požiadaviek rámcovej smernice.

  Emisie z mobilných zdrojov

  Implementáciu právnych predpisov kvality palív zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií, odbory životného prostredia okresných úradov a Slovenská inšpekcia životného prostredia.

  Od roku 2002 sa z dôvodu zabezpečenia plnenia požiadaviek Smerníc kvality ovzdušia a Smerníc, týkajúcich sa kvality palív zvýši počet pracovníkov MŽP, odboru ochrany ovzdušia o 2 ľudí.

  Emisie prchavých organických zlúčenín

  Implementáciu právnych predpisov na ochranu ovzdušia pred prchavými organickými zlúčeninami zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, odbory životného prostredia okresných úradov a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto isté orgány budú zabezpečovať implementáciu aj novelizovaných predpisov.

  (Z dôvodu zabezpečenia plnenia požiadaviek Smernice sa zvýši počet pracovníkov SIŽP úseku ochrany ovzdušia o dvoch ľudí).

 5. Odpadové hospodárstvo
 6. Rámcová smernica o odpadoch

  V súvislosti s novými kompetenciami sa orgány štátnej správy personálne posilnia na všetkých úrovniach, t.j. na úrovni ministerstva o 1 pracovníka, na úrovni okresných a krajských úradov sa zvýši celkový počet pracovníkov odpadového hospodárstva o 83 pracovníkov. V rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa doplní počet pracovníkov o 9 pracovníkov.

  Na úrovni Slovenskej agentúry životného prostredia sa vytvoria podmienky na zabezpečenie činnosti informačného systému o odpadoch a obaloch (vrátane jeho prepojenia na informačný systém colných orgánov - informácie o cezhraničných pohyboch odpadov, obalov a iných sledovaných tovarov), na vybudovanie medzinárodne autorizovaného laboratória pre analytickú kontrolu odpadov.

  Na podporu implementácie legislatívy sa vytvorí systém príslušných technických noriem.

  Nebezpečný odpad

  Implementáciu právnych predpisov vo vzťahu k nebezpečným odpadom zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia, odbory životného prostredia okresných a krajských úradov, Slovenská inšpekcia pre životné prostredie a ako technické informačné zázemie Slovenská agentúra pre životné prostredie.

  Preprava odpadov

  Implementáciu právnych predpisov v oblasti prepravy odpadov zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia, odbory životného prostredia okresných a krajských úradov, Slovenská inšpekcia pre životné prostredie a Slovenská agentúra pre životné prostredie ako technické informačné zázemie.

  Prevádzky (installations) zneškodňovanie odpadov

  Implementáciu právnych predpisov vo vzťahu k spaľovniam odpadov zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, odbory životného prostredia okresných úradov a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto isté orgány budú zabezpečovať implementáciu aj novelizovaných predpisov.

  Zvláštne odpady

  Implementáciu Smernice Rady 86/278/EHS budú zabezpečovať podniky vodární a kanalizácií, ktoré sú v zmysle zákona o odpadoch, ako pôvodcovia tohto druhu odpadu, zodpovední za proces nakladania s nimi. V čase vstupu do EÚ prevezmú po ich transformácii túto povinnosť vodohospodárske spoločnosti ako nástupnícke organizácie.

  Implementácia platnej legislatívy v oblasti zvláštnych odpadov je v súčasnosti zabezpečená a aj v budúcnosti bude zabezpečovaná Ministerstvom životného prostredia, okresnými a krajskými úradmi, Slovenskou inšpekciou pre životné prostredie a Slovenskou agentúrou pre životné prostredie.

 7. Ochrana vôd
 8. Ministerstvo životného prostredia je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania. Jeho úloha spočíva v organizovaní a riadení výkonu štátnej vodnej správy a v činnostiach, ktoré vytvárajú odbornú základňu pre jej riadny výkon na úrovni odborov životného prostredia krajských a okresných úradov. Ďalej riadi Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v tejto oblasti.

  Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia je Ministerstvo zdravotníctva.

  Štátnu správu na ochranu zdravia na regionálnej úrovni zabezpečujú štátni krajskí hygienici a štátni okresní hygienici v spolupráci s príslušnými Štátnymi zdravotnými ústavmi. Problematikou kvality pitnej vody a vody určenej na kúpanie sa zaoberajú štátne zdravotné ústavy, ktoré kontrolujú kvalitu pitnej vody aj vody určenej na kúpanie.

  Ministerstvo pôdohospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva, riadi štátne podniky vodární a kanalizácií, Slovenský vodohospodársky podnik a Výskumný ústav vodného hospodárstva.

  Implementáciu príslušných smerníc v oblasti ochrany vôd zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia SR, odbory životného prostredia na krajských a okresných úradoch (vydávanie povolení), Slovenská inšpekcia životného prostredia (kontrola), Slovenský hydrometeorologický ústav (monitorovanie kvality a množstva vôd), Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a nimi riadené organizácie a inštitúcie.

  Implementácia smerníc v oblasti ochrany vôd si vyžiada posilnenie administratívnych kapacít vo všetkých zainteresovaných rezortoch, inštitúciách a organizáciách.

  V rezorte životného prostredia pôjde o zvýšenie pracovníkov odboru ochrany vôd o 4 pracovníkov. V prípade SIŽP, vzhľadom na zvýšené nároky na kontrolu a na monitorovanie dodržiavania emisných limitov pri vypúšťaní odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých a škodlivých látok, ako aj nakladania s nebezpečnými látkami je žiadúce doplnenie súčasného stavu o 18 pracovníkov. Zvýšené nároky na monitorovanie kvality vôd a jeho vyhodnocovanie najmä v citlivých a zraniteľných oblastiach ako aj v oblastiach vôd na kúpanie si vyžaduje nárast o 6 pracovníkov SHMÚ. Súčasne vzrastú aj požiadavky na výkon orgánov štátnej vodnej správy na úrovni krajských aj okresných úradov o 55 pracovníkov.

  V pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR v súvislosti s impelementáciou smerníc týkajúcich sa najmä ochrany vôd pred znečistením z poľnohospodárskych zdrojov, kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody a čistenia komunálnych odpadových vôd pôjde celkove o zvýšenie o 4 pracovníkov rezortu.

  Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečuje implementáciu smernice o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu v časti kontroly a hodnotenia kvality vody vo vzťahu k ochrane zdravia, z čoho vyplýva požiadavka na monitorovanie kvality tejto vody priamo u spotrebiteľa. Táto skutočnosť si vyžaduje okrem iného aj posilnenie kapacít odborných pracovníkov štátnych zdravotných ústavov vykonávajúcich štátny zdravotný dozor na úseku zásobovania pitnou vodou a laboratórií, čo sa prejaví nárastom o 51 pracovníkov.

 9. Ochrana prírody a krajiny
 10. Ministerstvo životného prostredia je ústredným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Implementáciu zabezpečuje svojimi inštitúciami a organizáciami: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako odborná organizácia zodpovedná za celoplošnú ochranu prírody a manažment chránených území, Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ochrany prírody, Správa slovenských jaskýň, ZOO Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia v polohe informačného servisu ochrany prírody.

  V sektore ochrany prírody a krajiny sa v príslušných inštitúciách uskutoční nárast o 157 pracovníkov.

  Biotopy (Habitats)

  Ochrana niektorých biotopov prílohy I a druhov príloh II a IV Smernice o biotopoch bude vyžadovať prijatie kompenzačných mechanizmov, zintenzívnenie inventarizačných a výskumných aktivít ako aj nevyhnutné finančné a personálne zabezpečenie odborných organizácií zodpovedných za ochranu prírody, manažment chránených území a inšpekciu ochrany prírody. Vláda Slovenskej republiky deklaruje záujem o pristúpenie k programu predvstupovej finančnej pomoci Európskej komisie LIFE III z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov rezortu ministerstva životného prostredia pre zabezpečenie tvorby a manažmentu budúcej sústavy chránených území NATURA 2000 (nárast pracovníkov na ŠOP SR - 145).

  Medzinárodný obchod s ohrozenými druhmi

  Dôsledná aplikácia legislatívy CITES si bude vyžadovať najmä zaškolenie zamestnancov colných úradov, pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, materiálne zabezpečenie a vybudovanie záchytného strediska pre zhabané živočíchy v ZOO Bojnice (nárast na MŽP SR - 1, ŠOP SR - 1, SIŽP - 10, spolu 12 pracovníkov).

 11. Kontrola priemyselného znečistenia a manažment rizík
 12. Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia

  Detailná špecifikácia inštitucionálnych potrieb bude možná až po spracovaní a prijatí návrhu systému transpozície a implementácie tejto Smernice. Nové inštitúcie budú môcť byť zriadené až po prijatí príslušnej legislatívy.

  Inštalácií spadajúcich pod smernicu IPPC je v Slovenskej republike zhruba okolo 1000. Ministerstvo životného prostredia bude v súvislosti s implementáciou Smernice posilnené o 10 pracovníkov, orgány zodpovedné za výkon štátnej správy o 40 pracovníkov, SIŽP o 5 pracovníkov a SHMÚ o 5 pracovníkov.

  Znečistenie ovzdušia z priemyselných zariadení a veľké spaľovacie zariadenia

  Implementáciu právnych predpisov na ochranu ovzdušia zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, odbory životného prostredia okresných úradov a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto isté orgány budú zabezpečovať implementáciu aj novelizovaných predpisov.

  Zabezpečenie plnenia požiadaviek Smernice Rady 1999/13/ES si vyžiada posilnenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku ochrany ovzdušia o 4 ľudí a od roku 2002 MŽP, odboru ochrany ovzdušia o 1 človeka.

  Od roku 2002 sa požaduje posilnenie MŽP odboru ochrany ovzdušia o jedného pracovníka pre transpozíciu a následnú implementáciu smernice Rady 88/609/EHS resp. jej novely - tento pracovník bude zároveň riešiť problematiku spaľovní odpadov.

  SEVESO - kontrola veľkých havarijných nebezpečenstiev zahŕňajúcich nebezpečné látky

  Kontrolu nad dodržiavaním zákona o haváriách bude vykonávať Ministerstvo životného prostredia, v oblasti štátnej správy na úseku prevencie v spolupráci s Ministerstvom vnútra, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, odbormi životného prostredia na krajských a okresných úradoch, orgánmi inšpekcie práce, orgánmi požiarnej ochrany, civilnej ochrany, orgánmi na ochranu zdravia a Hlavným banským úradom.

  Pre plnenie požiadaviek zákona je nevyhnutné personálne posilnenie ministerstva životného prostredia (4 pracovníci), Slovenskej inšpekcie životného prostredia (6), orgánov inšpekcie práce (44) a okresných úradov (20).

  Environmentálne označovanie

  Väčšina úloh požadovaných od kompetentného orgánu v rámci členského štátu Nariadením Rady 880/1992 (EHS) o schéme Spoločenstva na udeľovanie environmentálneho označovania, už v súčasnosti zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri realizácii Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov. Jeho odborným pracoviskom je Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, ktoré po technickom a personálnom dobudovaní zvládne úlohy vyplávajúce z Nariadenia EÚ 1980/2000 o revidovanej schéme Spoločenstva na udeľovanie environmentálneho označovania. Na plnenie požiadaviek Nariadenia bude nevyhnutné personálne posilniť Ministerstvo životného prostredia o 2 pracovníkov, Slovenskú agentúru životného prostredia o 2 pracovníkov.

  Environmentálne manažérstvo a audit

  Prípravu zákona o environmentálne orientovanom riadení a audite, ktorým sa zabezpečia požiadavky na výkon kompetentného orgánu v schéme Spoločenstva o environmentálnom manažérstve a audite, zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR. Akreditáciu v zmysle požiadaviek nariadenia EÚ bude zabezpečovať Slovenská národná akreditačná služba (SNAS), ktorá je členom európskej organizácie pre akreditáciu. Plnenie požiadaviek nariadenia EÚ si vyžiada personálne posilnenie MŽP SR o 2 pracovníkov, SAŽP o 2 pracovníkov, SNAS o 1 pracovníka.

 13. Chemické látky a geneticky modifikované organizmy
 14. Chemické látky

  Kontrolu nad dodržiavaním zákona o chemických látkach a prípravkoch podnikateľmi bude vykonávať Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány na ochranu zdravia, orgány na ochranu životného prostredia a orgány colnej správy. Pre plnenie požiadaviek zákona je nevyhnutné personálne posilnenie MŽP SR o 2 pracovníkov.

  Na základe zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch bude Ministerstvom zdravotníctva SR pre oblasť uvádzania chemických látok na trh zriadené Centrum pre chemické látky a prípravky. Centrum pre chemické látky a prípravky bude špecializovaný orgán štátnej správy v oblasti klasifikácie, oznámenia, evidencie, nahlasovania údajov pre hodnotenie rizík chemických látok a prípravkov, uvádzania chemických látok a prípravkov do obehu. Hlavnými úlohami Centra bude oznamovanie (notifikácia) nových chemických látok a vykonávanie z toho vyplývajúcich úloh. Centrum pre chemické látky a prípravky je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR s navrhovaným personálnym zabezpečením 12 pracovných miest.

  Pracovisko chemickej bezpečnosti a environmentálneho manažérstva bude dobudované v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia. Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch vymedzuje len úlohy centrálnych orgánov štátnej správy pre zabezpečenie výkonu činností vyplývajúcich z tohto zákona, preto úlohy, ktoré bude plniť Pracovisko chemickej bezpečnosti a environmentálneho manažérstva budú vymedzené povinnosťami prenesenými MŽP SR na toto pracovisko SAŽP. Dominantná permanentná úloha tohto pracoviska pozostáva v zmysle pripravovaného zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch z poskytovania údajov o vlastnostiach chemických látok a chemických prípravkov relevantných pre hodnotenie rizika chemických látok z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Z tohto dôvodu bude potrebné toto pracovisko personálne posilniť o 4 pracovníkov.

  Implementáciu právnych predpisov na ochranu ozónovej vrstvy zabezpečujú Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, odbory životného prostredia okresných úradov, colné orgány, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia na poskytovanie informácií o stave ozónovej vrstvy a hodnotách ultrafialového žiarenia. Tieto isté orgány budú zabezpečovať implementáciu aj novelizovaných predpisov.

  Geneticky modifikované organizmy (GMO)

  Od nadobudnutia účinnosti zákona o GMO sa predpokladá zriadenie nového odboru biologickej bezpečnosti na MŽP SR o počte 13 pracovníkov. Novozriadená zložka SIŽP pre biologickú bezpečnosť bude mať 12 ľudí, odborná organizácia rezortu ŽP sa rozšíri o 9 ľudí. Pre zabezpečenie skúšania a kontroly GMO a ich produktov (odrody, osivá, krmivá, potraviny, rastlinolekárska a veterinárna oblasť) bude požadovať rezort Ministerstva pôdohospodárstva posilniť kontrolné a výkonné inštitúcie o 10 až 15 pracovníkov najneskôr k termínu účinnosti zákona o GMO.

  Experimenty na zvieratách a zásady správnej laboratórnej praxe (GLP)

  V súvislosti s administratívnymi opatreniami týkajúcimi sa Smernice 86/609/EEC o ochrane zvierat určenými na pokusné alebo iné vedecké účely je pre udeľovanie akreditácií chovným zariadeniami zariadeniam určeným na vykonávanie pokusov na živých zvieratách kompetentná štátna veterinárna správa SR. Na vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení predpisov a podmienok sú kompetentné regionálne veterinárne správy SR.

 15. Hluk z motorových vozidiel a strojov

Dopravné prostriedky a motocykle

Implementáciu právnych predpisov v tejto oblasti zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Lietadlá

Implementáciu právnych predpisov tejto oblasti zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a Letecký úrad SR. Je potrebné zabezpečiť na týchto inštitúciách špecialistu na hluk z lietadiel a iné environmentálne vplyvy.

Hluk zo stavebných strojov

Implementáciu Smernice 14/2000/ES zabezpečuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prostredníctvom Technického skúšobného ústavu (TSÚ).

Funkciu notifikovaného miesta (povereného certifikačného a skúšobného orgánu) budú vykonávať autorizované osoby (AO) v súlade s autorizáciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (TSÚ Piešťany, š. p., Technický skušobný ústav stavebný (TSÚS) Bratislava a WUSAM a.s. laboratórium mobilných pracovných strojov, Zvolen) podľa zákona č. 264/99 Z. z.. Trhový dohľad bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, resp. Technická inšpekcia a orgány inšpekcie práce v súlade s § 30 zákona č. 264/99 Z. z. Všetky uvedené inštitúcie budú k dátumu vstupu SR do EÚ schopné efektívne fungovať.

Domáce spotrebiče

Implementáciu Smernice Rady 89/594/EHS zabezpečuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prostredníctvom Technického skúšobného ústavu.

Výkon notifikovaného miesta (povereného certifikačného a skúšobného orgánu) bude vykonávať autorizovaná a akreditovaná skúšobňa - Technický skúšobný ústav, na základe autorizácie udelenej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Trhový dohľad bude v zmysle §30 zákona č. 264/99 Z. z. vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia.

I. Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana

Jadrová bezpečnosť

Oblasť jadrovej bezpečnosti (týka sa v tejto kapitole prepravy rádioaktívnych odpadov - RAO) je v prípade RAO a jadrových zariadení plne pod kontrolou Úradu jadrového dozoru SR, ktorý je pre túto činnosť personálne vybavený. Potrebné je jeho ďalšie posilnenie. Materiálne vybavenie sa postupne realizuje, čiastočne aj z prostriedkov Phare.

 

Radiačná ochrana

Implementáciu legislatívy zabezpečujú Štátne zdravotné ústavy, vedecko-výskumné inštitúcie a spolupracujúce rezorty.

Na zabezpečenie všetkých činnosti v oblasti ochrany zdravia pred žiarením (radiačná ochrana) v súlade s citovaným zákonom č. 470/2000 Z. z. je potrebné dobudovať administratívne a technické podmienky. Tieto MZ SR uvádza pravidelne v požiadavkách na dosiahnutie úplnej kompatibility t. j. ročný nárast o 4 pracovníkov v SR a ročný nárast finančných prostriedkov 20 mil. Sk (455 tis. Euro). Celkové náklady t. j. vrátane dobudovania radiačnej monitorovacej siete nepresiahnu 100 mil. Sk (2,3 mil. Euro).

K. Civilná ochrana

Implementáciu danej legislatívy zabezpečuje Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V roku 1999 bolo zriadené celoštátne riadiace a koordinačné centrum pre poskytovanie a prijímanie medzinárodnej humanitárnej pomoci. Priebežne sa zabezpečuje jeho technické dovybavenie a školenie zamestnancov.

Finančné potreby

Vláda SR uznesením č. 664 z 23. augusta 2000 schválila Koncepciu nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia a časový a vecný harmonogram konkrétnych opatrení v súlade s požiadavkami EÚ na kvalitu životného prostredia, ako aj na výsledky screeningu sektora životného prostredia.

Celková finančná stratégia, spolu so sektorovými stratégiami (voda, ovzdušie, odpady, ochrana prírody a krajiny a ostatné sektory) je v štádiu tvorby v rámci projektu spracovávaného MŽP SR v spolupráci s Dánskou agentúrou životného prostredia (DEPA).

Boli spracované niektoré štúdie odhadov nákladov v rámci medzinárodných projektov k ustanoveniam Smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) a Smernice o skládkovaní komunálneho odpadu (1999/31/ES). Údaje o predbežných odhadoch nákladov a navrhnuté metodológie v štúdiách budú zapracované do aproximačnej stratégie v rámci projektu s agentúrou DEPA.

Odhady nákladov v prípade Smernice o čistení odpadových vôd boli načrtnuté v niekoľkých scenároch v závislosti od použitých technických a ekonomických parametrov. Odhad investičných nákladov dosiahnutia súladu so Smernicou o čistení mestských odpadových vôd predstavuje 130 mld. Sk. Celkové ročné náklady aproximácie v prípade Smernice o skládkovaní (so zameraním sa na ustanovenia Smernice, ktoré doposiaľ nie sú transponované v slovenskej legislatíve) predstavujú 3,1 - 4,3 mld. Sk.

Na rok 2001 boli zo štátneho rozpočtu vyčlenené tieto finančné prostriedky pre rezort životného prostredia (v mil. Sk):

Účet

požiadavka

pridelené

ISPA

253,000

100,000 1/ 2/

Projekt. činnosť - domáce projekty

- zahraničné projekty

23,985

20,720

5,890

6,350

Zabezpečenie úloh štátnej správy a tvorba legislatívy

15,000

12,400

 1/ z roku 2000 zostalo nevyčerpaných 100,0 mil. Sk a 100,0 mil. Sk je prísľub dodatočných zdrojov z výnosov privatizácie

2/ prostriedky vo výške 100,0 mil. Sk sú zo štátneho rozpočtu pridelené na kofinancovanie projektov ISPA pre oba rezorty - MŽP SR a MDPT SR

Štruktúra požadovaných investícií pre súlad s acquis v rokoch 2000-2008 je uvedená v tabuľke. Všeobecný popis je uvedený pre hlavné sektory životného prostredia. Investície v sektore infraštruktúry vodného hospodárstva sú v rozmedzí 130-150 mld. Sk v závislosti od nákladov pre rozšírenie a rekonštrukciu existujúcich zariadení.

Tabuľka: Štruktúra požadovaných investícií pre životné prostredie pre roky 2000-2008

Sektor

miliarda SK

MEUR

Horizontálny

0,090

2,055

Ochrana ovzdušia

33,279

760,020

Odpadové hospodárstvo

18,152

414,552

Ochrana vôd

130,000-150,000

2 968,918-3 425,674

Ochrana prírody

0,864

19,732

Priemyselné znečistenie 1)

0,972

22,198

GMO a chemické látky

0,540

12,332

Jadr.bezp.a rad.ochrana

0,970

22,153

CELKOM

184,867-204,867

4 221,961-4 678,717

1/ bez technologických investícií

Medzera vo financovaní projektov pre súlad s acquis existuje hlavne v sektore ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Alternatívy odstránenia finančných medzier sú v:

Základné zdroje výdavkov, uplatňovaných v oblasti životného prostredia, sú v súčasnosti tvorené z prostriedkov:

Podiel výdavkov do oblasti životného prostredia na HDP sa v priebehu rokov 1993-1998 nepriaznivo menil. Došlo k poklesu z 3,2% v roku 1993 až na 1,54% v roku 1998. Rovnaký nepriaznivý trend mal podiel výdavkov, financovaných zo zdrojov verejného sektora na HDP, ktorý klesal z 1,3% v roku 1993 na 0,65% v roku 1998.

Celkové environmentálne výdavky vrátane zahraničných finančných vstupov do projektov, vo vzťahu k HDP dosiahli podiel 2,04% na HDP. V absolútnom vyjadrení tento podiel predstavuje priemerný ročný objem environmentálnych výdavkov vo výške 11,174 mld. Sk (0,255 MEUR).

Z hľadiska štruktúry zdrojov sa menil pomer súkromných a verejných finančných zdrojov iba veľmi mierne. Kým v roku 1993 bol podiel súkromných zdrojov na celkovom objeme investičných výdavkov do životného prostredia 80,3% do roku 1998 poklesol na 78,8%. Verejné finančné zdroje zahrňujú prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov environmentálneho charakteru a PHARE EÚ.

Mestá a obce sa podieľali na celkových verejných výdavkoch na životné prostredie cca 13%, čo reprezentuje približne 6-7% podiel z celkových vlastných výdavkov mesta alebo obce. Výdavky rozpočtov miest a obcí sú smerované najmä do oblasti nakladania s komunálnym odpadom, čistenia a údržby miestnych komunikácií a údržby mestskej zelene. Dá sa očakávať, že pripravovaný proces decentralizácie štátnej správy súvisiaci s prenosom kompetencií štátu na samosprávu, bude sprevádzaný s postupným rastom podielu výdavkov rozpočtov miest a obcí na celkovom objeme verejných výdavkov.

Štátny fond životného prostredia, ktorý má v súčasnosti osobitné postavenie v procese podpory aktivít v starostlivosti o životné prostredie, uplatňuje v zmysle zákona 69/1998 Z. z. o ŠFŽP a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu spôsob nenávratného a návratného financovania. Objem prostriedkov ŠFŽP je cca 1,0 mld. Sk. Uznesením vlády SR č. 850 z 25. októbra 2000 k návrhu reformy štátnych fondov dôjde od 1. januára 2002 k zrušeniu ŠFŽP a jeho transformácii do rozpočtovej kapitoly MŽP formou programov, vyhlásených v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, š.p.ú. Rovnako budú zrušené ostatné štátne fondy environmentálneho charakteru.

Realizácia procesu transpozície acquis communautaire do národných predpisov sa vo väčšine relevantných prípadov predpokladá v období rokov 2000 až 2002, s výnimkami v roku 2003, čo vyvolá tlak na výdavky pre zabezpečenie tohoto procesu, ale neznižuje tlak na výdavky zabezpečenia implementácie národných predpisov.

Z toho dôvodu v rámci prípravy implementačných plánov sú vyžadované aj analýzy pripravovaných právnych predpisov a ich ekonomický dopad. Zvýšenú potrebu zdrojov na zabezpečenie procesu implementácie transponovaných národných predpisov treba očakávať najmä po roku 2002 až 2003.

Berúc do úvahy ekonomické parametre vývoja v Slovenskej republike - 3% rast HDP a 10% mieru inflácie do roku 2002 a postupné zvyšovanie rastu HDP do 5% a znižovanie miery inflácie na 6-7% k roku 2008 sa dá pre roky 2000-2008 uvažovať s približne týmto finančným krytím:

Zdroj

v mld. Sk

v MEUR

Verejné zdroje

z toho: investičné

neinvestičné

57,600

40,184

17,416

1 315

917

398

Zdroje súkromného sektoru

z toho: investičné

neinvestičné

94,412

91,512

2,900

2 156

2 090

66

Celkom

z toho: investičné

neinvestič

152,012

131,696

20,316

3 472

3 008

464

Vývoj podielu environmentálnych výdavkov na HDP by mal po prechodnej stabilizácii na úrovni 1,5-1,7% do roku 2002, dosiahnuť k roku 2008 úroveň do 2,5%, pričom podiel súkromného sektoru na celkových environmentálnych výdavkoch by sa mohol v roku 2008 približovať k 67%-ám.

Sektor ochrany vôd

V podmienkach Slovenskej republiky sa ukazuje, že pre oblasť ochrany povrchových vôd, čistenia odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou, treba uvažovať s čiastkou až 3,4 mld. EUR. Z týchto prostriedkov budú kryté požiadavky na potreby obyvateľov v menších sídlach (do 10 tis. obyvateľov), potreby veľkých miest s doteraz nedobudovanou infraštruktúrou, ako aj nároky, súvisiace s implementáciou Smernice 91/271/EHS, 76/464/EHS a pod.

Sektor ochrany ovzdušia

V oblasti ochrany ovzdušia boli v minulých rokoch výdavky orientované najmä na veľké zdroje znečisťovania. Odhady výdavkov v tejto oblasti po ich prehodnotení sa budú pravdepodobne pohybovať do výšky 0,7 až 0,8 BEUR. Náklady súvisiace s procesom úspory energie, ako napríklad zatepľovanie budov, náklady na zdokonalenie dopravnej infraštruktúry, výmeny vozového parku, náklady na podporu verejnej dopravy, mobilných zdrojov, nie sú zahrnuté v týchto odhadovaných nákladoch na ochranu ovzdušia.

Sektor odpadového hospodárstva

V oblasti odpadov sa predpokladá celková novelizácia všetkých právnych predpisov tak, aby sa dosiahla ich harmonizácia s predpismi EÚ a OECD do roku 2002. Implementácia predpisov však môže presiahnuť predpokladaný horizont r. 2005 a bude zrejme spojená s vyššími výdavkami, najmä v súkromnom sektore. Technické parametre starších skládok aj spaľovní si, pri uplatňovaní smerníc EÚ, zrejme vyžiadajú ich uzavretie prípadne rekonštrukciu, ako aj výdavky na doplnenie chýbajúcej kapacity týchto zariadení. Investične náročný bude aj pripravovaný systém recyklácie odpadov, prípadne ich iného zhodnotenia, ako aj systém nakladania s odpadmi z obalov a obalmi všeobecne.

Pre oblasť odpadov platí, rovnako ako aj pre oblasť ochrany vôd, požiadavka spracovania podrobnejších podkladov pre investičnú stratégiu procesu zhody s acquis.

Priemyselný sektor

V oblasti priemyselného sektora vychádzame z predpokladu, že veľká časť environmentálnych problémov sa dá riešiť investíciami do výrobných technológií (BAT), ktoré by mali mať jednoznačnú prioritu pri technologickej transformácii priemyselného sektora. V súčasnosti, pri nedostatku štatistického zisťovania a vykazovania z pohľadu životného prostredia, predstavuje proces generovania zdrojov a výdavkov v tomto sektore problém, ktorý bude treba vyriešiť. Pritom práve tento sektor musí zohrať rozhodujúcu úlohu najmä v ochrane ovzdušia a v oblasti odpadov. Z polohy priemyselného sektora sa očakáva aj uplatnenie rozhodujúceho podielu výdavkov na zhodu s acquis v nasledujúcich rokoch.

Očakávame, že rozdiel medzi zdrojmi výdavkov a ich skutočnou potrebou, ktorý predstavuje 49,681 mld. Sk (1,360 MEUR), pokryje minimálne s 67-70%-ami práve súkromný sektor, pri využití ďalších spôsobov financovania vrátane medzinárodných finančných inštitúcií (IFIs), komerčného investičného kapitálu.

Európska únia schválila na podporu implementácie legislatívy v životnom prostredí v rokoch 2000-2006 finančné prostriedky z programu PHARE a ISPA. Pomoc z ISPA je určená na implementáciu investične náročných smerníc. Z programu PHARE sa využívajú prostriedky v rámci Environmentálnej grantovej schémy PHARE vo výške 15 mil. EUR na podporu menších investičných akcií. V rámci cezhraničnej spolupráce PHARE CBC sa buduje environmentálna infraštruktúra v prihraničných oblastiach

V tejto správe generované výdavky do oblasti životného prostredia sú determinované spôsobom ich kalkulácie, v ktorej dominovali najmä tieto limity:

Pri zvažovaní týchto limitov sme dospeli k záveru, že celkové výdavky na zabezpečenie procesu zhody s acquis predstavujú 211,594 mld. Sk (39,9 tis. Sk na obyvateľa); 4,832 BEUR (907,3 EUR na obyvateľa).

 

Zdroje na podporu investícií do životného prostredia

  

Verejné výdavky (ŠR + št. fondy)

ISPA

Súkromné výdavky

Spolu

1999

MEUR

87,1

-

136,9

224,0

 

mil.Sk

3 812,6

-

5 996,4

9 809,0

2000

MEUR

86,0

13,5

144,7

255,9

 

mil.Sk

3 767,3

591,6

6 335,7

11 203,0

2001

MEUR

101,4

18 - 27,5

152,1

278,6

 

mil.Sk

4 440,0

788,8 – 1205,2

6 659,0

12 199,0

2002

MEUR

111,0

18 - 27,5

166,4

302,5

 

mil.Sk

4 859,0

788,8 – 1205,2

7 288,0

13 247,0

2003

MEUR

124,9

18 - 27,5

187,4

337,4

 

mil.Sk

5 470,0

788,8 – 1205,2

8 205,0

14 775,0

2004

MEUR

139,8

18 - 27,5

209,8

374,7

 

mil.Sk

6 123,0

788,8 – 1205,2

9 185,0

16 408,0

2005

MEUR

156,3

18 - 27,5

234,5

416,0

 

mil.Sk

6 846,0

788,8 – 1205,2

10 268,0

18 214,0

2006

MEUR

165,3

18 - 27,5

269,6

460,0

 

mil.Sk

7 236,0

788,8 – 1205,2

11 805,0

20 141,0

2007

MEUR

169,9

0

302,0

497,0

 

mil.Sk

7 439,0

0

13 225,0

21 764,0

2008

MEUR

173,8

0

352,7

551,6

 

mil.Sk

7 608,0

0

15 445,0

24 153,0

Spolu

MEUR

1 315,5

121,5 – 178,5

2 156,1

3 697,7

 

mil.Sk

57 600,9

5324,4–7822,8

94 412,1

161 913,0

 

 

Financovanie environmentálnych projektov z programu ISPA.

ISPA projekty r. 2000 - schválené

Projekt

 

celková výška oprávnených nákladov

(MEUR)

výška schváleného grantu z programu ISPA

(MEUR)

návrh požiadavky na úver z EIB

(MEUR)

Banská Bystrica, Sústava na likvidáciu odpadových vôd

36,160

4,3*

9,04

Trenčín, kanalizácia a ČOV-pravý breh

7,94

3,97

2,98

Nitra – ČOV

10,35

5,18

3,88

Spolu

54, 45

 

 

ISPA projekty r. 2001 - schválené

Projekt

 

celková výška oprávnených nákladov

(M EUR)

výška schváleného grantu z programu ISPA

(M-EUR)

návrh požiadavky na úver z EIB

(M EUR)

Intenzifikácia a rozšírenie verejnej kanalizačnej siete a ČOV mesta Komárno

7,84

3,92

1,96

Na základe návrhu Finančného memoranda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou týkajúceho sa pomoci vo forme grantu z ISPA na technickú pomoc pre prípravu environmentálnych projektov odsúhlasila Európsky komisia vyčlenenie 953 820 EUR z programového rozpočtu ISPA 2001 na prípravu prihlášok uchádzajúcich sa o ISPA grant pre tieto návrhy projektov:

 

Phare twinning projekty

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa podieľa na realizácii 6 twinningových projektov, zameraných na prioritné oblasti v sektore životného prostredia, ktoré sa nachádzajú v rôznom štádiu implementácie.

Označenie projektu

Twinningový partner

Zahájenie

Ukončenie

Financie z Phare (EUR)

SR98/IB/EN/01

Holandsko

apríl 2000

jún 2001

300 000

SR98/IB/EN/02

Nemecko

15.december 2000

15.december 2001

256 000

SR98/IB/EN/03

Rakúsko

máj 2000

jún 2001

resp. okt. 2001*

700 000

SR99/IB/EN/01

Taliansko

január 2001

december 2002

1 500 000

SR00/IB/EN/01

Nemecko

apríl 2001

jún 2002

700 000

SR00/IB/EN/02

Dánsko

apríl 2001

jún 2002

200 000

* v prípade, že Delegácia EK schváli predĺženie projektu

SR98/IB/EN/01

Harmonizácia sektorovej politiky a inštitucionálne posilnenie v oblasti ochrany a manažmentu vôd.

SR98/IB/EN/02

Harmonizácia sektorovej politiky. Plán odpadového hospodárstva pre komunálny odpad; skládkovanie komunálneho odpadu.

SR98/IB/EN/03

Posilňovanie inštitúcií v oblasti znečistenia ovzdušia.

SR99/IB/EN/01

Inštitucionálne posilňovanie a podpora aproximácie a transpozície environmentálnej legislatívy v Slovenskej republike (EMAS, GMO, aplikácia hodnotenia toxicity vôd a systému skorého varovania pri vstupnom bode prívodu vôd prostredníctvom nepretržitého biologického monitoringu).

SR00/IB/EN/01

Implementácia Smernice EIA.

SR00/IB/EN/02

Posilňovanie slovenských inšpektorátov v oblasti životného prostredia.

Na rok 2001 neboli schválené v rámci národného programu Phare pre sektor životné prostredie žiadne projekty, ale bol schválený finančný príspevok vo výške 156 000 EUR na členský príspevok SR v Európskej environmentálnej agentúre a sieti EIONET.