NARIADENIE RADY (EC) č. 1267/1999

z 21. júna 1999

vytvárajúce Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie

 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

So zreteľom na Zmluvu vytvárajúcu Európske spoločenstvo a najmä so zreteľom na článok 308 Zmluvy,

So zreteľom na návrh Komisie,

So zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

So zreteľom na stanovisko Ekonomického a sociálneho výboru,

So zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

 1. Keďže závery Európskej rady z Luxemburgu (12. a 13. decembra 1997) stanovujú posilnenú predvstupovú stratégiu pre kandidujúce krajiny strednej a východnej Európy a osobitnú predvstupovú stratégiu pre Cyprus;

 2. Keďže závery Európskej rady z Luxemburgu (12. a 13. decembra 1997) stanovujú, že pomoc poskytovaná v tomto nariadení má byť v súčasnosti udeľovaná desiatim kandidujúcim krajinám strednej a východnej Európy;

 3. Keďže nariadenie Rady (ES) č. 622/98 zo 16. marca 1998 o pomoci kandidujúcim štátom v rámci predvstupovej stratégie a predovšetkým o vytvorení partnerstiev pre vstup stanovuje, že tieto partnerstvá majú predstavovať jednotný rámec pre prioritné oblasti a dostupné zdroje pre predvstupovú pomoc;

 4. Keďže predvstupová stratégia zahŕňa ustanovenie o Nástroji štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (ISPA), ktorý bude zameraný na zosúladenie kandidujúcich krajín s infraštrukturálnymi normami Spoločenstva a ktorý bude poskytovať finančný príspevok na environmentálne opatrenia a opatrenia v oblasti dopravnej infraštruktúry;

 5. Keďže pomoc poskytovaná Spoločenstvom v rámci ISPA spolu s pomocou poskytovanou Spoločenstvom v rámci nariadenia Rady (EEC) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o ekonomickej pomoci pre Maďarskú republiku a Poľskú ľudovú republiku a pomoc Spoločenstva podľa nariadenia Rady (EC) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva pre predvstupové opatrenia zamerané na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidujúcich krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období má byť koordinovaná v rámci nariadenia Rady (EC) č. 1266/1999 o koordinácii pomoci kandidujúcim krajinám v rámci predvstupovej stratégie a doplňujúceho nariadenia (EEC) č. 3906/89 a má byť predmetom podmienečných ustanovení nariadenia (EC) č. 622/98 a jednotlivých rozhodnutí o partnerstvách pre vstup;

 6. Keďže treba dosiahnuť rovnováhu medzi financovaním opatrení dopravnej infraštruktúry a financovaním environmentálnych opatrení, berúc do úvahy osobitné situácie v cieľových krajinách;

 7. Keďže by pomoc Spoločenstva v rámci ISPA mala uľahčiť implementáciu acquis communautaire v oblasti životného prostredia v kandidujúcich krajinách a prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja v týchto krajinách;

 8. Keďže rozhodnutie č. 1692/96/EC Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o smerniciach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete opisuje princípy projektov spoločného záujmu, ktoré by mali byť využité na výber opatrení, ak je to vhodné podľa tohto nariadenia;

 9. Keďže posudzovanie potrieb dopravnej infraštruktúry (Transport Infrastructure Needs Assessment - TINA), iniciované Radou, by malo uľahčiť proces výberu prioritných opatrení na rozvoj paneurópskej dopravnej siete počas predvstupového obdobia;

 10. Keďže by malo byť stanovené ustanovenie pre Komisiu na indikatívne prideľovanie celkových zdrojov Spoločenstva v rámci ISPA dostupných pre program medzi kandidujúcimi krajinami s cieľom uľahčiť prípravu opatrení;

 11. Keďže odstavec 17 záverov Európskej rady z Luxemburgu (12.-13. decembra 1997) stanovuje, že finančná podpora pre krajiny zapojené do procesu rozširovania únie bude pri prideľovaní pomoci založená na princípe rovnakého prístupu, nezávisle od termínu pristúpenia, s osobitnou pozornosťou venovanou krajinám s najväčšími potrebami;

 12. Keďže miera pomoci poskytovanej Spoločenstvom v rámci ISPA by mala byť prispôsobená tak, aby sa posilňoval účinok využívaných zdrojov, aby sa presadzovalo využívanie súkromných zdrojov financií a aby sa vzala do úvahy kapacita opatrení generovať významný čistý príjem;

 13. Keďže, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva, musí byť zabezpečená maximálna transparentnosť pri implementácii finančnej pomoci a využívanie pridelených prostriedkov musí byť dôsledne kontrolované;

 14. Keďže, v záujme vhodného manažmentu pomoci Spoločenstva poskytovanej v rámci ISPA, mali by byť zabezpečené opatrenia na metódy oceňovania, monitorovania, hodnotenia a kontroly špecifikujúce charakter a pravidlá monitorovania a stanovujúce kroky potrebné na zosúladenie chýb a nezrovnalostí s podmienkami stanovenými pri poskytnutí pomoci v rámci ISPA;

 15. Keďže, počas prechodného obdobia (od 1. januára 1999 do 31. decembra 2001), každá referencia na euro by sa mala vo všeobecnosti chápať aj ako referencia na euro ako monetárnu jednotku ako v článku 2, v druhej vete, nariadenia Rady (EC) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení euro;

 16. Keďže za účelom implementácie tohto nariadenia by mal Komisii pomáhať poradný výbor;

 17. Keďže implementácia opatrení uvedených v tomto nariadení pomôže dosiahnuť ciele Spoločenstva; keďže Zmluva neposkytuje na prijatie tohto nariadenia iné právomoci, než sú tie, ktoré sú uvedené v článku 308;

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

 

Článok 1

Definícia a cieľ

1. Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie, ďalej uvádzaný ako ”ISPA”, sa týmto spôsobom vytvára.

ISPA bude pomáhať prispievať k príprave vstupu do Európskej únie nasledujúcim krajinám: Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, ktoré sú ďalej uvádzané ako ”prijímajúce krajiny”, v oblasti ekonomickej a sociálnej kompaktnosti, pokiaľ ide o environmentálne a dopravné politiky v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Pomoc Spoločenstva poskytovaná v rámci ISPA bude prispievať k cieľom stanoveným v partnerstvách pre vstup pre každú prijímajúcu krajinu, zodpovedajúcim národným programom na zlepšenie životného prostredia a sietí dopravnej infraštruktúry.

 

Článok 2

Možné opatrenia

1. Pomoc Spoločenstva financovaná v rámci ISPA bude zahŕňať projekty, etapy projektu, ktoré sú technicky a finančne nezávislé, skupiny projektov alebo schémy projektov v oblasti životného prostredia a dopravy, ďalej uvádzané spolu ako ”opatrenia”. Stupeň projektu môže tiež pokrývať predbežné a technické štúdie a štúdie vhodnosti pre realizáciu projektu.

2. Spoločenstvo bude poskytovať pomoc v rámci ISPA v zmysle cieľov spomínaných v článku 1 pre:

 1. environmentálne opatrenia umožňujúce prijímajúcim krajinám dosiahnuť súlad s požiadavkami environmentálneho práva Spoločenstva a s cieľmi partnerstiev pre vstup;

 2. opatrenia dopravnej infraštruktúry, ktoré presadzujú trvalo udržateľné spôsoby mobility, najmä tie, ktoré predstavujú projekty spoločných záujmov založené na kritériách rozhodnutia č. 1692/96/EC a tie, ktoré umožnia prijímajúcim krajinám dosiahnuť súlad s cieľmi partnerstiev pre vstup; to zahŕňa vzájomné prepojenie a interoperabilitu národných sietí ako aj ich prepojenie s transeurópskymi sieťami spolu s prístupom do takýchto sietí.

Opatrenia budú mať účinný rozsah tak, aby mali dostatočný vplyv v oblasti ochrany životného prostredia alebo na zlepšenie sietí dopravnej infraštruktúry. Celkové náklady na každé opatrenie nemajú byť v zásade nižšie ako 5 miliónov EUR. V riadne zdôvodnených prípadoch, berúc do úvahy osobitné okolnosti, môžu byť celkové náklady na opatrenie nižšie ako 5 miliónov EUR.

3. Primeraná rovnováha bude dosiahnutá medzi opatreniami v oblasti životného prostredia a opatreniami vzťahujúcimi sa k dopravnej infraštruktúre.

4. Pomoc môže byť poskytnutá aj pre:

 1. predbežné štúdie súvisiace s vhodnými opatreniami, vrátane tých, ktoré sú nevyhnutné na ich implementáciu a

 2. technické podporné opatrenia, vrátane informácií a krokov zameraných na propagáciu, najmä:

 1. horizontálne opatrenia, ako komparatívne štúdie na hodnotenie vplyvov pomoci Spoločenstva;

 2. opatrenia a štúdie, ktoré prispievajú k oceňovaniu, monitorovaniu, hodnoteniu alebo kontrole projektov a k posilneniu a zabezpečeniu koordinácie a konzistencie projektov s partnerstvami pre vstup a

 3. opatrenia a štúdie na zabezpečenie efektívneho manažmentu a implementácie projektov a na prijatie potrebných úprav a opatrení.

Článok 3

Finančné zdroje

Pomoc Spoločenstva v rámci ISPA bude poskytovaná počas obdobia rokov 2000 - 2006.

Ročné dotácie bude schvaľovať rozpočtový orgán v hraniciach finančných výhľadov.

 

Článok 4

Indikatívne pridelenie

Komisia vykoná indikatívne pridelenie celkovej pomoci Spoločenstva v rámci ISPA prijímajúcim krajinám v súlade s postupom stanoveným v článku 14 na základe kritérií populácie, HDP na osobu pri parite kúpnej sily a rozlohe.

Toto pridelenie môže byť uspôsobené tak, aby bralo do úvahy efektivitu každej prijímajúcej krajiny v predchádzajúcich rokoch pri implementácii opatrení ISPA. Primerane treba brať do úvahy aj nedostatky v životnom prostredí a dopravnej infraštruktúre.

 

Článok 5

Kompatibilita s politikami Spoločenstva

1. Opatrenia financované Spoločenstvom v rámci ISPA budú v súlade s ustanoveniami stanovenými v európskych dohodách, vrátane implementačných pravidiel pre aplikáciu ustanovení o štátnej pomoci a budú prispievať k dosiahnutiu politík Spoločenstva, najmä tých, ktoré sa týkajú ochrany a zlepšenia životného prostredia a dopravných a transeurópskych sietí.

2. Komisia zabezpečí koordináciu a konzistenciu medzi opatreniami prijatými podľa tohto nariadenia a opatreniami prijatými za prispenia zo strany rozpočtu Spoločenstva, vrátane príspevkov z iniciatív Spoločenstva v oblasti cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, krokmi Európskej investičnej banky, vrátane predvstupových fondov ako aj ostatných finančných nástrojov Spoločenstva a bude informovať Výbor vytvorený podľa článku 14.

3. Komisia sa bude snažiť dosiahnuť koordináciu a konzistenciu medzi opatreniami prijatými v prijímajúcich krajinách podľa tohto nariadenia a krokmi Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), Svetovej banky a ostatných takých finančných inštitúcií a bude informovať Výbor vytvorený podľa článku 14.

 

Článok 6

Formy a rozsah pomoci

1. Pomoc Spoločenstva v rámci ISPA môže mať formu nenávratnej priamej pomoci, návratnej pomoci, alebo akúkoľvek inú formu pomoci.

Pomoc spätne vyplatená riadiacemu orgánu alebo inému verejnému orgánu bude opäť použitá na ten istý účel.

2. Úroveň pomoci poskytovanej Spoločenstvom v rámci ISPA môže dosiahnuť 75% verejných alebo ekvivalentných výdavkov, vrátane výdavkov orgánov, ktorých aktivity sú realizované v rámci administratívneho alebo právneho rámca, prostredníctvom ktorého sú považované za ekvivalentné verejným orgánom. Komisia sa môže v súlade s postupom stanoveným v článku 14 rozhodnúť zvýšiť tento rozsah až na 85% najmä vtedy, ako je toho názoru, že rozsah vyšší ako 75% je potrebný pre realizáciu projektov, ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie všeobecných cieľov ISPA.

Okrem prípadov návratnej pomoci alebo v prípade vážneho záujmu Spoločenstva, úroveň pomoci bude znížená, prihliadajúc na:

 1. dostupnosť spolufinancovania;

 2. kapacitu opatrení generovať príjmy;

 3. vhodné uplatnenie princípu “znečisťovateľ platí.

3. Opatreniami, ktoré generujú príjmy v súlade s odstavcom 2(b) budú:

 1. infraštruktúra, ktorej využívanie je spojené s poplatkami, ktoré platia užívatelia;

 2. produktívne investície v sektore životného prostredia.

4. Predbežné štúdie a opatrenia technickej podpory môžu byť výnimočne financované až do výšky 100% celkových nákladov.

Celkové náklady realizované v rámci iniciatívy Komisie alebo v mene Komisie podľa tohto odstavca nesmú prekročiť 2% celkových prostriedkov ISPA.

 

Článok 7

Posúdenie a schválenie opatrení

1. Komisia bude prijímať rozhodnutia o opatreniach financovaných v rámci ISPA v súlade s postupom stanoveným v článku 14.

2. Prijímajúce krajiny budú predkladať žiadosti o pomoc Komisii. Komisia však môže poskytovať pomoc podľa článku 2(4) na základe vlastnej iniciatívy, ak tak vyžaduje záujem Spoločenstva.

3. Žiadosti budú obsahovať:

 1. informácie uvedené v prílohe I;

 2. všetky relevantné informácie dokazujúce, že opatrenia sú v súlade s týmto nariadením a s kritériami uvedenými v prílohe II a najmä, že strednodobý ekonomický a sociálny prínos je primeraný využitým zdrojom.

4. Po obdržaní žiadosti o pomoc a pred schválením opatrenia Komisia vykoná komplexné posúdenie, aby zhodnotila súlad opatrenia s kritériami stanovenými v prílohe II.

5. V rozhodnutí o schválení opatrenia Komisia určí objem finančnej pomoci a stanoví finančný plán spolu so všetkými ustanoveniami a podmienkami nevyhnutnými pre implementáciu opatrení.

6. Kombinovaná pomoc v rámci ISPA a ostatná pomoc Spoločenstva poskytnutá opatreniu nepresiahne 90% celkových výdavkov spojených s opatrením.

7. Komisia stanoví spoločné pravidlá vhodnosti výdavkov v súlade s postupom stanoveným v článku 14.

 

Článok 8

Záväzky a platby

1. Komisia bude realizovať výdavky v rámci ISPA v súlade s finančným nariadením uplatňovaným na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev na základe finančného memoranda vypracovaného medzi Komisiou a prijímajúcou krajinou.

Ročné rozpočtové záväzky v súvislosti s pomocou poskytovanou pre opatrenia budú ale realizované jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

 1. Záväzky v súvislosti s opatreniami podľa článku 2(2) realizované počas obdobia dvoch alebo viac rokov budú, ako všeobecné pravidlo a podľa bodu (b), vykonané v ročných splátkach.

Záväzky v súvislosti s prvou ročnou splátkou budú zrealizované, keď bude vypracované memorandum. Záväzky v súvislosti s nasledujúcimi ročnými splátkami budú založené na pôvodnom alebo revidovanom finančnom pláne opatrenia a v princípe budú poskytované na začiatku každého finančného roka, najneskôr do 1. apríla príslušného roka podľa odhadu výdavkov na príslušný rok.

 1. Pre opatrenia s trvaním menej než dva roky alebo pre ktoré pomoc Spoločenstva nepresahuje 20 miliónov EUR, môže prvá splátka dosahovať výšku až 80% poskytovanej pomoci a môže byť vykonaná, keď je vypracované memorandum. Zostatok bude poskytnutý podľa stavu implementácie opatrenia.

2. Okrem riadne zdôvodnených prípadov, pomoc poskytnutá opatreniu, kde nezačala v dohodnutej časovej lehote podstatná časť práce, bude zrušená.

3. Platby finančnej pomoci opatreniam môžu nadobúdať formu platieb vopred (advances) alebo parciálnych platieb alebo platieb overených výdavkov, ktoré boli skutočne uhradené.

Komisia prijme podrobné pravidlá platieb v súlade s procedúrami stanovenými v článku 14.

4. Podrobnosti mechanizmu platieb pre potreby opatrení budú stanovené vo finančnom memorande s každou prijímajúcou krajinou.

 

Článok 9

Riadenie a kontrola

1. Komisia bude od prijímajúcej krajiny vyžadovať nasledujúce kroky:

 1. vytvoriť, počínajúc od 1. januára 2000, v žiadnom prípade nie neskôr ako od 1. januára 2002, riadiace a kontrolné systémy, ktoré zabezpečia:

 1. vhodnú implementáciu pomoci poskytovanej v rámci tohto nariadenia v súlade s princípmi správneho finančného manažmentu;

 2. oddelenie funkcií riadenia a kontroly;

 3. že vyhlásenia o výdavkoch predložené Komisii budú presné a budú vychádzať z účtovných systémov založených na podporných dokumentoch, ktoré možno overiť;

 1. pravidelne overovať, či opatrenia financované Spoločenstvom sú primerane realizované;

 2. predchádzať chybným krokom a prijímať proti nim opatrenia;

 3. nahradzovať straty, ktoré budú výsledkom chybných krokov alebo nedbanlivosti.

2. Bez dotknutia práva prijímajúcich krajín vykonávať kontroly, Komisia a Výbor auditorov (Court of Auditors) môžu prostredníctvom vlastného personálu alebo prostredníctvom oprávnených zástupcov vykonávať technické alebo finančné audity priamo na mieste, vrátane kontroly vzoriek a konečného auditu.

3. Podrobné implementačné ustanovenia princípov stanovených v odstavcoch 1 a 2 budú obsiahnuté vo finančnom memorande spolu s opatreniami na spoluprácu a koordináciu prípravy programov a metodológie kontroly medzi Komisiou a prijímajúcou krajinou. Komisia bude informovať Výbor vytvorený podľa článku 14.

4. Finančné memorandum bude taktiež obsahovať ustanovenia týkajúce sa zníženia, zastavenia alebo zrušenia pomoci, ak implementácia opatrenia nepodporuje, či už čiastočne alebo úplne, poskytnutú pomoc.

5. Pri implementovaní tohto nariadenia Komisia zabezpečí, že budú dodržané princípy správneho finančného manažmentu, s osobitnou referenciou na prvky stanovené v prílohe III.

 

Článok 10

Používanie eura

1. Hodnoty v žiadostiach o pomoc spolu s príslušným finančným plánom budú vyjadrené v eurách.

2. Hodnoty pomoci a finančné plány schválené Komisiou budú vyjadrené v eurách.

3. Vyhlásenia o výdavkoch na podporu príslušných žiadostí o platby budú vyjadrené v eurách.

4. Platby finančnej pomoci zo strany Komisie budú realizované v eurách orgánu určenému prijímajúcou krajinou na príjem takých platieb.

 

 

 

Článok 11

Monitorovanie a hodnotenie ex-post

Prijímajúce krajiny a Komisia budú zabezpečovať, že implementácia opatrení v rámci tohto nariadenia bude monitorovaná a hodnotená v súlade s ustanoveniami v prílohe IV.

 

Článok 12

Výročná správa

Komisia predloží výročnú správu o pomoci Spoločenstva poskytovanej v rámci ISPA Európskemu parlamentu, Rade, Ekonomickému a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Výročná správa bude obsahovať informácie stanovené v prílohe V.

Európsky parlament predloží svoje stanovisko k správe do troch mesiacov. Komisia predloží správu o spôsobe, akým bolo stanovisko vzaté do úvahy.

Komisia zabezpečí, aby členské štáty a prijímajúce krajiny boli informované o aktivitách ISPA.

 

Článok 13

Informovanie a propagácia

1. Prijímajúce krajiny zodpovedné za implementačné opatrenia, na ktoré Spoločenstvo poskytlo finančnú pomoc v rámci ISPA, zabezpečia primeranú publicitu opatreniu so zreteľom na:

 1. oboznámenie širokej verejnosti s úlohou, ktorú zohráva Spoločenstvo v súvislosti s opatreniami;

 2. oboznámenie potenciálnych prijímateľov a profesionálnych organizácií s možnosťami, ktoré ponúkajú opatrenia.

Prijímajúce krajiny zabezpečia postavenie priamo viditeľných panelov demonštrujúcich, že opatrenia sú spolufinancované Spoločenstvom spolu s logom Spoločenstva a že zástupcovia inštitúcií Spoločenstva sú patrične zapojení do najdôležitejších verejných aktivít spojených s pomocou poskytovanou Spoločenstvom v rámci ISPA.

Prijímajúce krajiny budú každoročne informovať o iniciatívach podniknutých v rámci tohto odstavca.

2. Komisia prijme podrobné pravidlá o informovaní a propagácii v súlade s procedúrami stanovenými v článku 14.

Komisia bude o tom informovať Európsky parlament a informáciu uverejní v Official Journal of the European Communities.

Článok 14

Výbor

1. Pri implementovaní tohto nariadenia Bude Komisii pomáhať riadiaci výbor (Management committee) zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému bude predsedať zástupca Komisie (ďalej uvádzaný ako ”výbor”). Európska investičná banka vymenuje nehlasujúceho zástupcu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v časovom limite, ktorý môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko bude prijaté väčšinou stanovenou v článku 205(2) Zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má prijať Rada v súvislosti s návrhom Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore budú váhované spôsobom stanoveným v spomínanom článku. Predseda nebude hlasovať.

 1. (a) Komisia prijme opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať okamžite.

 1. Ak však tieto opatrenia nebudú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia sa s nimi bezodkladne obráti na Radu. V takom prípade:

4. Výbor môže preskúmať každú otázku súvisiacu s implementáciou tohto nariadenia, ktorú mu predloží jeho predseda, ako aj na žiadosť zástupcu členského štátu.

5. Výbor prijme svoje procedurálne pravidlá kvalifikovanou väčšinou.

 

Článok 15

Realokácia zdrojov

Po vstupe do Európskej únie stratí krajina nárok na podporu poskytovanú podľa tohto nariadenia. Zdroje poskytnuté ako kandidujúcej krajine budú realokované ostatným kandidujúcim krajinám uvedeným v článku 1(1). Realokácia bude založená na potrebách kandidujúcich krajín a na kapacite prijať pomoc a na kritériách uvedených v článku 4.

Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny vo veci návrhu Komisie prijme rozhodnutie načrtávajúce všeobecný prístup k realokácii.

V zmysle rozhodnutia Rady uvedeného v predchádzajúcom odstavci, Komisia rozhodne o realokácii dostupných zdrojov medzi ostatné prijímajúce krajiny v súlade s postupom stanoveným v článku 14.

 

Článok 16

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Rada, konajúc na základe návrhu Komisie, opätovne posúdi toto nariadenie do 31. decembra 2006. Bude konať na základe návrhu v súlade s procedúrou stanovenou v článku 308 Zmluvy.

 

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň, ktorý nasleduje po jeho zverejnení v Official Journal of the European Communities.

 

 

 

 

 

Toto nariadenie bude záväzné ako celok a bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch.

 

 

V Luxemburgu 21. júna 1999

 

 

za Radu

Predseda

G. VERHEUGEN

 

 

PRÍLOHA I

 

Obsah žiadostí (Článok 7(3)(a))

 

Žiadosti budú obsahovať nasledujúce informácie:

 1. meno orgánu zodpovedného za implementáciu, povahu opatrenia a opis opatrenia;

 2. náklady a lokalizácia opatrenia, vrátane, podľa relevantnosti, indikácie vzájomných prepojení a interoperability opatrení situovaných na rovnakej dopravnej osi;

 3. časový harmonogram implementácie práce;

 4. analýza nákladov a prínosov, vrátane priamych a nepriamych vplyvov na zamestnanosť (ak je to možné, kvantifikácia týchto vplyvov);

 5. hodnotenie vplyvov na životné prostredie podobné hodnoteniu, ktoré stanovuje smernica Rady 85/337/EEC z 27. júna o hodnotení vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie;

 6. informácie o súlade s legislatívou o voľnej súťaži a s pravidlami verejného obstarávania;

 7. finančný plán, vrátane, podľa možnosti, informácií o ekonomickej životnosti opatrenia a celkovom financovaní, ktoré sa prijímajúca krajina snaží získať v rámci ISPA, od Európskej investičnej banky (EIB), vrátane jej predvstupového fondu, a z akéhokoľvek zdroja Spoločenstva alebo členských štátov, z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetovej banky;

 8. kompatibilita opatrení s politikmi Spoločenstva;

 9. informácie o opatreniach na zabezpečenie účinného využívania a podpory nástrojov a fondov;

 10. (environmentálne opatrenia) informácie o mieste a priorite opatrenia v rámci národnej environmentálnej stratégie, ako je stanovené v národnom programe prijatia acquis communautaire;

 11. (dopravné opatrenia) informácie o národnej stratégii rozvoja dopravy a mieste a priorite opatrení v rámci stratégie, vrátane stupňa kompaktnosti so smernicami pre transeurópske siete a paneurópsku dopravnú politiku.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA II

 

Posúdenie opatrení (článok 7(3)(b) a (4))

 

 1. Pri hodnotení opatrení budú na zabezpečenie ich vysokej kvality uplatnené nasledujúce kritériá v súlade s článkom 2:

 1. ich ekonomické a sociálne prínosy, vrátane ich potenciálu pritiahnuť súkromné financie, ktoré budú primerané k spotrebovaným zdrojom; hodnotenie bude vykonané v zmysle analýzy nákladov a prínosov;

 2. opatrenia na zabezpečenie efektívneho riadenia opatrení;

 3. priority stanovené partnerstvami pre vstup pre oblasti činnosti;

 4. ako opatrenia prispievajú k implementácii environmentálnej politiky Spoločenstva a výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy I;

 5. ako opatrenia prispievajú k transeurópskym sieťam a spoločným dopravným politikám;

 6. vytvorenie primeranej rovnováhy medzi oblasťami životného prostredia a dopravnej infraštruktúry;

 7. posúdenie možných alternatívnych foriem financovania, ako je uvádzané v článku 6.

 1. Komisia môže vyzvať EIB, EBRD alebo Svetovú banku, aby podľa potreby prispeli k hodnoteniu opatrení. Komisia posúdi žiadosti o pomoc, aby overila, či najmä administratívne a finančné mechanizmy sú primerané pre efektívnu implementáciu opatrenia.

 2. Komisia posúdi opatrenia, aby určila ich predpokladaný vplyv, pokiaľ ide o ciele tohto nariadenia, využijúc pritom vhodné kvantifikované indikátory. Prijímajúce krajiny poskytnú všetky potrebné informácie, ako sú stanovené v prílohe I, vrátane výsledkov ich štúdií vhodnosti a hodnotení, indikácie alternatív, ktoré nie sú riešené, a koordináciu opatrení spoločného záujmu situovaných na tej istej dopravnej trase, aby bolo hodnotenie čo najefektívnejšie.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA III

 

Finančný manažment a kontrola (článok 9(5))

 

 1. V každej krajine je potrebné ustanoviť ústredný orgán, cez ktorý budú prúdiť finančné prostriedky Spoločenstva v rámci ISPA.

  Vedúci predstaviteľ takéhoto orgánu bude mať celkovú zodpovednosť za manažment finančných prostriedkov v predmetnej prijímajúcej krajine.

 2. Riadiace a kontrolné systémy prijímajúcich krajín budú poskytovať dostatočný priestor pre audit s cieľom umožniť najmä:

 1. Postupy zadeľovania práce, dodávateľské a servisné zmluvy budú špecifikované vo finančnom memorande a budú rešpektovať kľúčové princípy stanovené v časti IX Finančného nariadenia a najmä:

Avšak podľa článku 12 nariadenia Rady (EC) č. 1266/1999 môžu byť pridelené prostriedky predmetom rozšíreného decentralizovaného manažmentu, najmä pokiaľ ide o schválenia otvorenia tenderov ex-ante Komisiou, hodnotenie návrhov a pridelenie kontraktov a finančného manažmentu.

Tieto ustanovenia, ktoré budú uvedené vo finančnom memorande, musia brať do úvahy kvantitatívnu a kvalitatívnu kapacitu finančného manažmentu a kontroly.

 1. Vhodné interné a externé finančné kontroly bude vykonávať v súlade s medzinárodne akceptovanými normami auditu príslušný kompetentný národný orgán finančnej kontroly, ktorý musí byť nezávislý, aby mohol splniť túto funkciu. Auditorský plán a súhrn zistení vykonaných auditov bude zaslaný Komisii. Správy z auditov budú Komisii k dispozícii.

Komisia a prijímajúca krajina budú spolupracovať s cieľom koordinácie programov a metód spojených s auditmi, aby bol maximalizovaný úžitok z ich realizácie.

Prijímajúca krajina zabezpečí, aby v prípade kontroly mali predstavitelia Komisie alebo ich splnomocnení zástupcovia právo preverovať na mieste všetky príslušné dokumentácie a účty súvisiace s otázkami financovanými podľa finančného memoranda. Prijímajúce krajiny budú pomáhať Výboru auditorov pri vykonávaní auditov spojených s využívaním finančných prostriedkov v rámci ISPA.

Zodpovedné orgány budú viesť evidenciu a sprístupňovať všetky podporné dokumenty súvisiace s výdavkami každého projektu po dobu piatich rokov po poslednej platbe v rámci projektu.

 1. Finančné memorandum s každou prijímajúcou krajinou bude obsahovať nasledujúce ustanovenia pre finančné korekcie:

Ak sa ukáže, že implementácia opatrenia nezodpovedá celej alebo časti pridelenej pomoci, Komisia vykoná primerané preskúmanie záležitosti a najmä požiada prijímajúcu krajinu, aby predložila svoje stanovisko v stanovenej lehote a aby napravila nezrovnalosti.

Po preskúmaní uvedenom v odstavci 1 môže Komisia znížiť, zastaviť alebo zrušiť pomoc súvisiacu s opatrením, ak preskúmanie odhalí nezrovnalosti, nevhodnú kombináciu finančných prostriedkov alebo nesúlad s jednou z podmienok stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pomoci a najmä zásadnú zmenu ovplyvňujúcu charakter alebo podmienky implementácie opatrenia, na ktoré nebolo žiadané schválenie Komisiou. Akékoľvek zníženie alebo zrušenie pomoci vyvolá potrebu navrátenia vyplatených prostriedkov.

Ak Komisia zváži, že nezrovnalosti neboli odstránené alebo že celá alebo časť prevádzky nezodpovedá celej alebo časti poskytnutej pomoci, Komisia vykoná vhodné preskúmanie prípadu a požiada prijímajúcu krajinu, aby predložila svoje stanovisko v určenom čase. Po preskúmaní, ak neboli zo strany prijímajúcej krajiny prijaté žiadne nápravné opatrenia, môže Komisia:

 1. znížiť alebo zrušiť všetky platby vyplácané vopred;

 2. zrušiť celú alebo časť pomoci poskytnutej na opatrenie.

Komisia určí rozsah nápravy, berúc do úvahy charakter nezrovnalosti a rozsah chýb v riadiacich a kontrolných systémoch. Akákoľvek suma, ktorá má byť vrátená v dôsledku neoprávneného nároku, bude vyplatená Komisii. K tejto sume treba prirátať úrok z dôvodu neskorej platby v súlade s opatreniami, ktoré prijme Komisia.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA IV

 

Monitorovanie a hodnotenie ex-post (článok 11)

 

 1. Monitorovanie bude vykonávané cestou spoločne dohodnutých procedúr predkladania správ, kontroly vzoriek a vytvorením ad hoc výborov. Bude vykonávané s využitím fyzikálnych a finančných indikátorov. Indikátory sa budú vzťahovať na osobitný charakter projektu a jeho cieľov. Budú vytvorené tak, aby demonštrovali etapu dosiahnutú pri opatrení vo vzťahu k plánu a cieľom pôvodne stanoveným a dosiahnutý pokrok na strane riadenia ako aj akékoľvek súvisiace problémy.

 2. Tieto výbory budú ustanovené na základe dohody medzi zainteresovanou prijímajúcou krajinou a Komisiou. Vo výboroch budú zastúpené úrady alebo orgány určené prijímajúcou krajinou, Komisiou a podľa vhodnosti EIB. Tam, kde sú regionálne alebo miestne orgány a súkromné podniky kompetentné pre výkon projektu a kde sú tieto subjekty priamo zainteresované do projektu, budú tieto subjekty tiež zastúpené v takých výboroch.

 3. Pri každom opatrení bude úrad alebo orgán zodpovedný za opatrenie predkladať správy o dosiahnutom pokroku Komisii v lehote troch mesiacov od konca každého celého roka doby implementácie.

 4. Na základe výsledkov monitorovania a berúc do úvahy stanoviská monitorovacieho výboru Komisia upraví objem a podmienky pre poskytovanie pomoci, ako aj predpokladaný finančný plán, ak je to nevyhnutné, na návrh prijímajúcej krajiny.

  Komisia definuje vhodné opatrenia pre tieto úpravy, rozdeliac ich podľa ich povahy a významnosti.

 5. Úrad alebo orgán zodpovedný za opatrenie predloží záverečnú správu Komisii v lehote šiestich mesiacov od ukončenia opatrenia alebo etapy projektu. Záverečná správa bude obsahovať nasledujúce informácie:

 1. opis vykonanej práce, doplnený fyzikálnymi indikátormi, kvantifikáciou nákladov podľa kategórií a opatreniami prijatými so zreteľom na osobitné klauzuly uvedené v rozhodnutí o poskytnutí pomoci;

 2. potvrdenie súladu práce s rozhodnutím o poskytnutí pomoci;

 3. prvé hodnotenie rozsahu, v ktorom boli dosiahnuté výsledky, vrátane menovite:

 1. efektívneho termínu implementácie opatrenia;

 2. určenia spôsobu, ako bude opatrenie riadené po ukončení projektu;

 3. potvrdenie, podľa vhodnosti, finančných predpovedí, najmä pokiaľ ide o prevádzkové náklady a očakávané príjmy;

 4. potvrdenie sociálno-ekonomických predpovedí, najmä očakávané náklady a prínosy;

 5. uvedenie krokov podniknutých na zabezpečenie ochrany životného prostredia a nákladov na tieto kroky.

 1. informácie spojené s publikačnými a propagačnými krokmi;

 1. Hodnotenie ex-post bude pokrývať využívanie zdrojov a efektívnosť a účinnosť pomoci a jej vplyv. Bude pokrývať faktory prispievajúce k úspechu alebo neúspechu implementácie opatrení a dosiahnutiu výsledkov. Po dokončení opatrení Komisia a prijímajúce krajiny posúdia spôsob, vrátane efektívneho a účinného využívania zdrojov, akým boli vykonané. Hodnotenie bude tiež pokrývať skutočný vplyv ich implementácie, aby bolo posúdené, či boli dosiahnuté pôvodné ciele. Toto hodnotenie sa bude, okrem iného, venovať otázke, ako opatrenia prispeli k implementácii environmentálnych politík Spoločenstva alebo ako prispeli k transeurópskym sieťam a k spoločným dopravným politikám a taktiež sa bude hodnotiť vplyv opatrení na životné prostredie.

 2. Pre väčšiu efektívnosť pomoci Spoločenstva poskytovanej v rámci ISPA Komisia zabezpečí, aby pri administrácii ISPA bola osobitná pozornosť venovaná transparentnosti riadenia.

 3. Podrobné pravidlá monitorovania a hodnotenia budú stanovené rozhodnutiami Komisie o schválení opatrení.

 

 


PRÍLOHA V

 

Výročná správa Komisie (článok 12)

 

Výročná správa poskytne informácie o nasledujúcich bodoch:

 1. finančná pomoc, ktorá bola predmetom záväzku a ktorá bola vyplatená Spoločenstvom v rámci ISPA s rozpisom vykonaným prijímajúcou krajinou podľa typu projektu (životné prostredie alebo doprava);

 2. ako pomoc Spoločenstva poskytnutá v rámci ISPA prispela k úsiliu prijímajúcich krajín implementovať environmentálnu politiku Spoločenstva a posilniť transeurópske dopravné infraštrukturálne dopravné siete; rovnováha medzi opatreniami v oblasti životného prostredia a opatreniami súvisiacimi s dopravnou infraštruktúrou;

 3. hodnotenie kompatibility krokov pomoci Spoločenstva poskytovanej v rámci ISPA s politikami Spoločenstva, vrátane politík ochrany životného prostredia, dopravy, voľnej súťaže a udeľovania verejných zákaziek;

 4. opatrenia prijaté na zabezpečenie koordinácie a konzistencie medzi opatreniami financovanými prostredníctvom ISPA a opatreniami financovanými za prispenia z rozpočtu Spoločenstva, Európskej investičnej banky (EIB) a ostatných finančných nástrojov Spoločenstva;

 5. investičné úsilie prijímajúcich krajín v oblasti ochrany životného prostredia a dopravnej infraštruktúry;

 6. financované prípravné štúdie a technické podporné opatrenia;

 7. výsledky oceňovania, monitorovania a hodnotenia opatrení, vrátane informácií o akýchkoľvek úpravách opatrení na zosúladenie s výsledkami oceňovania, monitorovania a hodnotenia;

 8. príspevok EIB k hodnoteniu opatrení;

 9. súhrn informácií o výsledkoch vykonaných kontrol, zistené nezrovnalosti a vyvíjajúce sa administratívne a právne postupy;

 10. informácie o publikačných a propagačných krokoch.